Thursday, May 28, 2009

DESINARIO SA KALULUWA

This prayer was posted by http://www.hagonoy.com/ in 2001, submitted by Laura B. Corpuz. If copied or used - it must accompany the paragraph explaining where the prayer originated from. Email laurabc@fsmail.bradley.edu for additional information.

Ang makapangyarihang dasal na ito para sa mga kaluluwa ay kinagisnan na ng mga taga-Baryo San Miguel, Hagonoy, Bulacan. Ang kopya ng dasal na ito ay nakasulat lamang sa lumang papel na naninilaw at nanlalabo na ang mga titik. Ito ay binuo, ninais, at minarapat na MULING ipalimbag upang manariwa sa mga kabataan at maipagpatuloy ang pagdarasal nila para sa mga kaluluwa. Malimit na dinarasal ito sa San Miguel kapag may namatay, naglalamay, araw ng kamamatayan, at kung Undas (Araw ng mga Patay). Maraming salamat kina Consuelo Balatbat, Betty Bodonia, Arsenia C. Cabazal, at Laura (Balatbat) Corpuz) sa pagkakabuo ng dasal na ito.
Ika-25 ng Abril, 2001
+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo, at Tao namang totoo, gumawa at sumakop sa atin, pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Sapagka’t ikaw nga po ang Diyos ko, Panginoon ko, at Ama ko, na iniibig ko nang lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na matibay sa loob ko, na hindi na muling magkakasala sa Iyo. Lalayuan ko at pangingilagan ang bawa’t makababakla sa loob ko sa masama at makalilibat ng dating sakit ng kaluluwa ko. Nagtitika naman akong magkumpisal ng dilang kasalanan ko at umaasa kong patatawarin mo rin alang-alang sa mahal na pagpapakasakit mo sa krus dahilan sa akin. Siya Nawa.

Ikaw po naman Mahal na Birhen, Panginoon naming Santa Maria, ay ipanalangin mo kami at ipag-amo sa anak mong mahal yayamang dati kang mapag-ampon sa aming taong makasalanan. Siya Nawa.

Buksan mo Panginoon naming Diyos ang mga labi’t dila namin; papag-ningasin mo ang aming puso; pawiin mo ang marumi at naka-gugulong panimdim. Liwanagin mo ang aming bait na gunam-gunaming taimtim sa loob ang pinag-daanan mong hirap at pagkamatay sa krus kalangkap ang kapait-paitang sakit na dinamdam ng giliw mong Inang kasantu-santuhan at kami’y marapat dinggin ng ‘di matingkala mong kamahalang nabubuhay at naghahairng walang katapusan. Siya Nawa.

Maawaing Hesus ko, lingapin ng mahabagin mong mata ang mga kaluluwa ng nangamatay sa binyagan, na ipinaghirap mo’t ikinamatay sa krus. Siya Nawa.

Hesus ko, alang-alang sa masaganang dugong ipinawis mo sa halamanan nang manalangin ka sa Amang Diyos,

* Sagot: Kaawaan mo at patawarin ang kaluluwa ni (Pangalan) _______________ .

Hesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng mukha mong kagalang-galang, *

Hesus ko, alang-alang sa limang libong hampas na tiniis mo, *

Hesus ko, alang-alang sa tinik na ipinutong sa Iyo na naglagos sa ulo mong kasantu-santuhan, *

Hesus ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangang kapait-paitan na pinapasan mo ang mahal na Santa Krus, *

Hesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan mong mukhang napuno ng dugong nalimbag sa Birang ni Veronica, *

Hesus ko, alang-alang sa Tunika mong natigmak sa dugo na dinali-daling hinubad sa iyo ng mga tampalasan, *

Hesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan mong katawan na ipinako sa Krus, *

Hesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan mong paa’t kamay na pinakuan ng matitigas na pako, *

Hesus ko, alang-alang sa tagiliran mong mahal na pinaglagusan ng sibat na binukalan ng dugo at tubig, *

N: Requiem aeternam dona eis domini
S: Et lux perpetua luceat eis
N: Requiescant in pace
S: Amen

Katamis-tamisan kong Hesus, na sa pagtubos mo sa sangkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. Nang may ika-walong araw ay nabuhos ang unang patak ng mahal mong dugo sa pagsunod sa utos ni Moises. Inari kang hamak ng mga hudyo; ipinagkanulo ka ni Hudas sa mga lilo. Isang halik sa mukha ang palatandaan. Iginapos at dinala sa kamamatayan na parang isang maamong Kordero. Ipinaghatid-hatiran ka sa apat na hukuman; kay Anas, kay Kaypas, kay Pilato at kay Herodes. Pinaratangan ka’t pinatotohanan ng mga bulaang saksi. Tinampal, pinagmurahanan, hinampas nang walang bilang, pinutungan ka ng tinik, at pinalo ng kawayan. Inaglahi kang tinakpan ng isang panyong pula. Hinalay kang hinubdan sa harap ng sambayanan. Ipinako ka at saka biglang ibinangon ang Krus na pinagpakuan sa Iyo. Ipinaris ka at ipinagitna sa dalawang magnanakaw. Pinainom ka ng suka at apdong mapait. Inulos ng sibat ang tagiliran mong mahal na binukalan ng dugo at tubig. Hanguin mo na po Panginoon naming Diyos ang kaluluwa ni (Pangalan)_______________ sa kinarorounang hirap pakundangan sa kapait-paitang sakit na dinalita mo’t pagsinta sa amin. At kami nama’y hanguin mo sa dusang walang hanggan sa impiyierno, alang-alang at pakundangan sa karapatan ng iyong Mahal na Pasyon at pagkamatay sa Krus nang marapat kaming mapasok sa maluwalhating bayan na pinaglagyan mo sa mapalad na magnanakaw na ipinakong isinama sa iyo, Poong Diyos, na nabubuhay at naghaharing kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang katapusan. Siya Nawa.

Litanya:

N: Panginoong Mahal,
S: Tulungan mo siya.
N: Hesukristong Anak ng Diyos,
S: Magdalang-habag ka sa kanya .
N: Panginoong walang hanggan,
S: Maawa ka sa kanya.
N: Kristo,
S: Pakinggan mo kami.
N: Kristo,
S: Paka-pakinggan mo kami.
N: Diyos Ama sa langit,
S: Maawa ka sa kanya. *
N: Diyos na tumobos sa sangkatauhan, *
Diyos Espiritu Santo, *
Santisima Trinidad na Tatlong Persona at Iisang Diyos, *

N: Santa Maria,
S: Ipanalangin mo siya,*
N: Santang Ina ng Diyos, *
Santang Birhen ng mga Birhenes, *
Ina ni Kristo, *
Ina ng Grasya ng Diyos, *
Inang kasakdal-sakdalan, *
Inang walang malay sa kahalayan, *
Inang ‘di malapitan ng masama, *
Inang kalinis-linisan, *
Inang kaibig-ibig, *
Inang kataka-taka, *
Ina ng mabuting kahatulan, *
Ina ng may gawa sa lahat, *
Inang mapag-adya, *
Birheng kapaham-pahaman, *
Birheng dapat igalang, *
Birheng dapat ipagbantog, *
Birheng makapangyayari, *
Birheng maawain, *
Birheng matibay na loob sa magaling, *
Salamin ng katuwiran, *
Luklukan ng karunungan, *
Mula ng tuwa namin, *
Sisidlan ng kabanalan, *
Sisidlan ng bunyi at bantog, *
Sisidlan mg bukod-tanging kataimtiman, *
Rosang bulaklak na ‘di mapuspos ng bait ng tao ang halaga, *
Torre in David, *
Torre na garing, *
Bahay na ginto, *
Kaban ng tipan, *
Pinto sa langit, *
Talang maliwanag, *
Mapag-pagaling sa mga maysakit, *
Sakdalan ng mga taong makasalanan, *
Mapang-aliw sa mga nangag-dadalamhati, *
Mapag-ampon sa mga kristiyano, *
Hari ng mga anghel, *
Hari ng mga patriyarka, *
Hari ng mga propeta, *
Hari ng mga apostol, *
Hari ng mga martir, *
Hari ng mga kompesor, *
Hari ng mga Birhenes, *
Hari ng lahat ng mga santo, *
Haring ipinaglihi na ‘di nagmana ng salang orihinal, *
Haring ini-akyat sa langit, *
Hari ng kasantu-santuhang Rosaryo, *
Hari ng kapayapaan, *

N: Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan,
S: Patawarin mo po siya, Panginoon namin.
N: Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan,
S: Paka-pakinggan mo po siya, Panginoon namin.
N: Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan,
S: Kaawaan mo po siya, Panginoon namin.

Sa ilalim ng iyong pagtatangkilik nagkakanlong kami Santang Ina ng Diyos. Sa tuwi-tuwinang kami’y dumadalangin, magdalita ka po at iyong dinggin lalo na at kung kami ay napapa-nganyaya, ipag-adya o maluwalhati’t mapalad na Birheng walang pagmamaliw.

N: Ipanalangin mo kami Santang Ina ng Diyos,
S: Nang kami’y maging dapat magkamit ng mga pangako ni Kesukristong Panginoon namin.

N: Panginoon naming Diyos, kalingain mo’t dinggin ang aming dalangin,
S: Makarating nawa sa iyong tainga ang aming pagdaing.

Aming ipagtatagubilin sa iyo, Panginoon naming Diyos ang kaluluwa ng iyong alipin na si (Pangalan)_______________. Sapagka’t siya ay namatay na dito sa ibabaw ng lupa ay ipatawad na ang awa mong walang hanggan sa mga nagawa niyang kasalanan at marapat nawang mabuhay sa iyo maparating man saan man. Siya Nawa.

Aba! Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba! Pinanaligan ka namin, ikaw nga po ang tinatawag naming, pinapanaw naming taong anak in Eba. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang-hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupa, bayang kahapis-hapis. Ay Aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw mo sa amin ay ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at matamis na Birhen.

N: Ipanalangin mo (kami/siya) o Santang Ina ng Diyos,
S: Nang (kami/siya) ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon namin.

N: (3) Ama Namin
(3) Aba! Ginoong Maria
(3) Requiem aeternam dona eis Domino

S: Et lux perpetua luceat eis
N: Requiscant en pace
S: Amen.

O Diyos Amang naghabilin sa amin, sa mga bakas ng paghihirap mo at sa mapalad na sabanas na ibinalot sa kabanal-banalan mong katawan nang maibaba ka ni Hosep sa Krus, ipagkaloob mo sa amin, maawaing Panginoon, alang-alang sa pagkamatay mo at sa pinagbaunan sa iyo na ang kaluluwa ni (Pangalan)________________ ay dalhin mo sa tinatahanan at pinaghaharian ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, Diyos magparating man sa walang hanggan. Siya Nawa.

(3 Ulit) Santong Diyos, Santong Makapangyarihan, Diyos na walang kamatayan.

Alavado Sagrado Corazon de Jesus, Alavado Sagrado Corazon de Maria, Alavado Sagrado Corazon de Jose, Alavado Sagrado Corazon de Joaquin, Alavado Sagrado Corazon de Ana Vendito, Alavado Cia, Santisimo Sacrameto del altar, del Olimpia, Imaculada Concepcion del Virgen Maria, Madre de Dios, Senora Nuestra concevida, coemansa, certificado original, impremer estandarte deciser natural por siempre mas. Amen Jesus.

N: Ave Maria Purisima (3 ulit)
S: Sin pecado consevida (3 ulit)

+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Friday, May 22, 2009

SAN MIGUEL ARKANGHEL FIESTA MAY 7-8, 2009

MGA PALARO SA FIESTA

laurabc@fsmail.bradley.edu

Some of these games were played at San Miguel Elementary School (now Teodora Cruz Elementary School) during our grade school days in the early 50’s. We had so much fun during those days especially during recess, before, and after classes.  I also learned some of these games and songs written by many different authors when I taught preschool for several years at the YWCA in Peoria, Illinois.    Sixty years or more had passed, my husband, Ric, and I, sponsored the San Miguel Fiesta on May 7-8, 2009. With the economy affecting everybody in the world, we thought we could still have fun and enjoy the Fiesta with a simple celebration giving more emphasis to the patron saint, St. Michael the Archangel. So we proposed some cost-cutting activity like playing a few of our local and old-fashioned games. I consulted with our former teacher and principal, Mr. Vicente D. Santos, who came home from California. Friends, relatives, and the “Kabataan” organizations were very supportive of the idea and we couldn’t thank them enough for their assistance. The "Kabataan" prepared some other games that were incorporated with the list below. The games were organized to get more exciting as it got closer to the Fiesta day. The number of children that came on the first day of the activity was unbelievable. The barrio residents (young and old) enjoyed the prizes they received from playing the games that ran from May 2-6, 8. The remaining prizes were raffled off after the Fiesta day mass celebration.

Despite the threat of the typhoon that dumped heavy rain in the region and hit Pangasinan, through the intercession of the patron saint, we had a sunny day on May 8th. That allowed us to continue the fun, enjoyed the colorful fireworks, held the long processions in the morning and in the evening in honor of our patron saint St. Michael the Archangel. We thanked everyone who, in one way or another, helped to make this May 7-8, 2009 Fiesta a huge success. We owe it to all the residents and barrio organizations.
*
Pen Pen de Serafen
Need: Children 5-10
The children chanted "Pen pen de Serafen, De San Miguel, De Arkangel...

Buuin ang mga Salita: (Word Puzzle/Scramble)
Need: Players of all ages
Mixed-up letters forming "SAN MIGUEL ARKANGHEL PISTA MAYO 7-8" and "MALIGAYANG PAGDIRIWANG" were given to two groups of players. The first group that finished first won the game.

Choose a Tree (Acacia, Mango, etc.)
Need: Children 10-14, three - four huge trees, 3 numbered cards.
The trees are numberd 1,2,3. Children are asked to run to the tree they chose. A leader pulls a number and children around this tree are eliminated. The game continues until only 1-3 children are left around the chosen tree. They are declared the winners.


Karera ng Bao ng Niyog (Patiyakad)
(Coconut Shell Race)

Need: Even number of boys and girls 7 – 10 years old; several pairs of coconut shells depending of the number of players.

Each player must have a pair of coconut shells with strings about 1 meter long depending on the height of the player. String must be firmly knotted securely at the bottom inside the shell.
Draw 2 parallel lines about 8 – 10 meters apart. One line is the starting point and the other is the finish point.

Children (mixed boys and girls) form 2 lines. On the starting line the players stand side by side. Players put coconut shells under feet placing the string between the big toes and the small toes while holding on to the loose end of the string or rope.

At the signal, the players walk with the coconut stilts towards the goal or the finish line and turn around to return to the starting line. Players give the coconut stilts to the next player in line and walk to the finish line. The process continuous until the last players had their turns. The first team that finishes the race wins the game.

Pahabaan
Need: 2 - 3 teams of players age 8 - 12 years old. Players spread out, put out shirts, belts, ties, shoelaces, headbands, etc. At the go signal, players connect all items they have in their possesion. Whichever group has the longest connected items win the game.

Pahabaan ng Boses - (San Migueeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllll)
Need: Children 5-7 years old. Time clock. Choose a word players have to say and hold as long as they can. Whoever can hold it without breathing wins the game.

Karera ng Timba ng Tubig(Water Bucket Race)

Need: 2 buckets filled with water; even number of boys and girls 7 -10 years old.

Draw 2 parallel lines about 8 – 10 meters apart. One line is the starting point and the other is the finish point.

Children (mixed boys and girls) form lines. On the starting line the players stand side by side. With the bucket of water players walk from the starting line to the finish line and turn around to return to the starting line without spilling any water. Players had the bucket of water to the next players who do the same thing. The team that finishes first with more water left in the bucket wins the race.

Karera ng Itlog(Egg Race)

Need: At least 2 hard boiled eggs and 2 tablespoons or as many teams playing
Players: 7 – 10 years old boys and girls
Draw parallel lines about 8 – 10 meters apart. Two players serve as the starting point and other as the turning point.
Formation: Players form 2 lines.

The first players of each team hold the spoon with the hard boiled egg. They walk as fast as they can from the starting point to the turning point and then return to the line to turn over the spoon with the egg to the next player without dropping the eggs. If a player drops the egg this player picks up the egg, puts it back in the spoon and continues to play.
The next players repeat the movement until everyone in the team has had a turn. The first team to finish wins the game.

Egg Toss
Need: 1 dozen eggs. 12 pairs of players
Outdoor: Have players/partners form 2 lines. Give an egg to each of the players on one side/line. Start tossing the eggs to their partners who try to catch the eggs without dropping them on the ground. Players who dropped/broke their eggs are out. Continue to play the game until only a pair is left who is then declared as the winner.

Clothespins Game
Need: 2 dozens clothespins, 10 ft long clothesline, and players at least 13 years of age
Have 2 players hold the ends of the clothesline. Place the clothespins on the clothesline.
Players (with one hand behind their backs) take turns removing the clothespin from the clothesline with only one hand. Whoever can remove the most clothespins wins the game.

Balloon Popping
Need: Balloons, and players 10 – 12 years of age
Outdoor: Children blow/inflate and tie 3 balloons onto one ankle. At the go signal the players start to go around popping each other players’ balloons by stepping, stumping, kicking the balloons. Whoever is left with at least 1 inflated balloon still tied to the player’s ankle wins the game.

Spin the Plate/Bottle
Need: A paper plate or empty bottle. 8 – 10 Children 8 – 10 years of age stand in a big circle.
Outdoor: The leader starts with spinning the plate/bottle. While the plate/bottle is spinning the leader calls out a name of the players who then tries to get the spinning plate/bottle before it stops spinning. If the player catches the object the player goes back to the circle and the game continues. However, if the player did not catch the item this player is out of the game. The leader starts another round.

Apple Dance – Couples

Need: Apples or any round fruit, couples/partners. Those that wear eyeglasses must remove them while playing this game.  Couples place an apple or santol between their foreheads. The music will play any tune - sometimes fast sometimes slow. The last 1-2 couples that stay win the game.

Safety Pin Game(Couples)

Need: A lot of safety pins, couples (husbands must be out of sight). With only the wives standing still have another player pin clothespins everywhere in the clothes (front, back, lower hem, sleeves, neck collar, skirt, pants, etc. Bring the husbands in and have them look for the pins. The one that finds the most pins wins the game. (No coaching please!).

Day and Night
Need: 1 wooden shoe or 1 slipper
Players: Boys and girls 6 – 12 years of age

Children form 2 teams (“night” team and “day” team). They stand 10 feet away opposite each other. Two lines are drawn on the ground and the teams stay behind their designated safe line. The top part of the shoe/slipper is assigned to the “day” team and the bottom part of the shoe/slipper is assigned to the “night” team.

The leader tosses the wooden shoe/slipper into the air while the players watch how it is going to land on the ground. If it falls down with the top of the wooden shoe facing up, the “Day” team tags the “Night” team. Anyone tagged becomes a part of the “Day” team. If the wooden shoe/slipper falls facing down the “Night” team tags the “Day” team. The tagged players then become part of that team. The players can only tag other players up to the safe line drawn on the ground.
Whichever team tags the most players wins the game.

Ankle Race
Need: Children 5-10 years old. Draw starting point and turning points. Form 2 teams.
2 Children grab their ankles, holding on to them all the way and race toward the turning point and back to the starting points. They then touch the next children in line and do the same thing until everyone has had a turn. The first team to finish wins the game.

Feather Race
Need: Children 5-10 years old. Paper plates and feathers on each plate.
Each child holds a paper plate with a feather on it; walks to the turning point; goes back to the starting line and hands the paper plate with feather on to the next player. Continue the game until all players have gone. The first team to finish wins the game. If the player loses the feather, player must pick it up and put it back in the plate. The game continues.

Lollipops
Need: Children and 1 less lollipop than the players
Place the lollipops on a straight line across from the children. At a given signal, the children run and take a lollipop each. The child that does not get a lollipop is eliminated but is given 1 lollipop for consolation prize. The game continues until all lollipops are gone.

Nut/Corn Race
Need: Children 5-8 years old; 2 bowls of nut/corn for each team. Draw starting and turning points.
Players stand behind the starting points. Place the bowls full of nuts/corn at the starting points. Place empty bowls at the turning points. From the starting points each player scoops up as many corn/nuts on the back of their hands and drops them into the empty bowl and runs back to the team. Some nuts/corn will fall off along the way; these may not be picked up. The next players do the same thing. The team that gets the most nuts/corn in the bowl wins the game.

Fruit Race
Need: Children 5-8 years old, fruits and ruler/pencil.
Children form 2 teams of equal number of players. Each team is given a fruit and a pencil or ruler. At the go signal, the first players roll the fruit with the pencil/ruler to the turning points and back to the line. They give the ruler/pencil to the next in line and do the same thing. The first team to finish wins the game.

Fruit Basket Upset

Need: Children 5-10 years old. Players form a hug circle. Children are asked their favorite fruit. When the leader yells a certain name of fruit (banana/mango/apple/etc.) all players with that name exchange places. When the leader yells “fruit basket upset” all the players exchange places. There’s no loser in this game, just fun!

Mina sa Harina
Need: 4 - paper plates with coins covered with flour. Children 7-10 years of age.
Participants are blindfolded. They are to blow away the flour to uncover the coins (equal amount) and whoever gets done first wins the game. Players who uncovered the coins keep them.