Thursday, March 27, 2008

Dahilan ... Tinapay

Sinulat ni Laura B. Corpuz, Marso, 1965, laurabc@bumail.bradley.edu
~~
Tandang-tanda ko pa nuong papasok sa paaralan
Isang batang munting munti ang natanaw ko sa raan
Maamo ang kanyang mukha't mga mata'y mapupungay
Alun-alon yaong buhok, sutla yata ang kabagay.
~~
Walang pag-aalinlangang siya'y aking nilapitan
Ang dalawang maliliit na kamay ay hinawakan
Mga luhang dumadaloy sa pisngi ay pinahiran
At pinalis yaong duming nasa damit na pulahan.
~~
Nang siya ay mapagmasdan ano itong naramdaman
Para bagang ako'y nasa kanyang katayuan
Na kung walang nakakita'y paano kaya ang nilalang?
Ang luha ko'y nangalaglag at hindi ko napigilan.
~~
Sa sakit na nadama'y sino ang 'di mahahabag?
Lalo na kung makikitang ang bata ay naglalakad
Walang pader na matigas dili siya napapadpad
Ang init nuong lupa'y tinitiis 'pagka't yapak.
~~
Lakas-loob kong tinanong kung ano ang kanyang 'ngalan
At saka kung sino pa ang kaniyang kasamahan
Bakit naman ikaw ay nag-iisa sa lansangan
Gayong ikaw'y munting-munti at anghel sa aking tanaw?
~~
Bahagya nang naibuka noong bata yaong bibig
Ang winika ay "Rosalita" sa mahina niyang tinig
"Ako po ay matagal nang sa magulang ko’y nawawaglit
Marahil po'y hinahanap ni Ina at aking kapatid."
~~
Pagkawika niyang gayon ay tumakbo't tumalilis
Kaya pala'y may nakitang basurahan sa isang panig
Hindi niya alintana ang sasakyang mabibilis
Ang maluwang na kalsada’y 'di natakot na tinawid.
~~
Hinalukay ang basura at naghanap ng pagkain
Naruong itagilid at ang lata'y pagulungin
Subali't wala man lamang na kahit na hihimurin
Anong hirap, anong sakit, anong haba ng tiisin!
~~
Walang anu-ano, ay may asong nagdaraan
Mayro'n itong kagat-kagat kapirasong tinapay lang
Hinabol ni Rosalita at ang aso ay inagawan
At narinig ko na lamang ay malakas na sigawan.
~~
Doon sa aking narinig at tunay na nasaksihan
Kitang kita ko pa nang siya ay magulungan
Ng isang malaki at mabilis na sasakyan
Sa awa ng mga tao, ang bata ay nilapitan.
~~
Subalit si Rosalita ay nalugnok na nga lamang
At hindi ko matiis na 'di siya mahawakan
Sa tibok ng kanyang puso na mahina at mabagal
Para bagang malapit nang si Rosalita ay pumanaw.
~~
Sa mahina niyang tinig ay winikang dahan-dahan
"Nanay ko po, Nanay ko po, nais ko po ay tinapay."
Pagkawika niyang iyon si Rosalita'y nalungayngay
Siya’y namatay na 'di man natikman ang tinapay.
~~
Ang katagang narinig ko sa bibig ng batang paslit
Sa pagkahabag ko'y nais siyang maihatid
Subalit saan kaya, saang sulok ng daigdig
Maaaring matagpuan ang Ina niya at kapatid.
~~
O kay saklap naman ng kaniyang naranasan
Matagal ding inasam ang tinapay ay matikman
Subalit si Rosalita sa aking kandungan namatay
At nilisan ang daigdig ang dahilan ay "tinapay."

Filipino Superstitions

Compiled by Laura B. Corpuz
laurabc@bumail.bradley.edu

The Filipino daily way of life is encompassed by countless sayings, proverbs, and beliefs. People tend to work around the superstitions even if they were told they may be committing a sin. Many Filipinos believe in superstitions to avoid any negative consequences. They may be true; they may be not. We hear them from our parents and grandparents, even without scientific findings or logical reasons. Most often they are coincidental and are usually referred to after the effect. Yet, superstitions are interesting components of the chemistry of Filipinos’ day in and day out activities. These are carefully observed at holidays and special occasions. Notice the Filipinos residing in other countries carry on the superstitions. "Pamahiin lang iyan," and “Masyado kang mapamahiin” are sometimes heard from the Filipinos who want to deviate from superstitions. Undoubtedly, some of the superstitions are practiced by my friends, including me, to make an occasion a fun one. I don’t see any problem with them; superstitions only tell us to be careful with whatever we want to do. I still believe in our Creator and like what Francisco Balagtas Baltazar said,

“Datapuwat sino ang tatarok kaya
Sa mahal mong lihim, Diyos na Dakila
Walang nangyayari sa balat ng lupa
Na ‘di may kagalingang iyong ninanasa.”

Besides, God is all knowing.

New Year's Eve/Day

* Fill up your canisters with rice, sugar, flour, salt, etc. on New Year's Eve. You'll live a plenty for the coming year.

* Don't eat chicken on New Year's Eve/Day. You'll live like chickens; if they don't scratch on the ground, they won't eat.

*Open your windows on New Year's Eve for prosperity during the entire year.

* Refrain from borrowing money on New Year’s Day if you don’t want to be indebted the entire year.

* Wear polka dotted clothes on New Year’s Day. It’s a sign of money.

* Businessmen think that good sale on New Year's Day brings luck for the whole year.

* Toss some coins for the children for good luck.

* Place coins on the window sill on New Year’s Eve and Day for good luck.

* Keep plenty of cash in your wallet or pockets to have plenty of money for the year.

* Avoid pouting on New Year’s Day so as not to pout all year round.

Homes/Structure

* Homeowner throws coins on housewarming day to bring luck.

* Count the steps of the house; make sure it's not 13. This is "bilang Hudas" and it's bad luck.

* Make sure the master bedroom is constructed so that it faces the east or has a window facing that direction.

* Open the east window in the morning to let God's grace in.

* Place some coins in the foundation of the cornerstone; or keep them below the master bedroom. However, don't put them by the doorstep or wealth will go away.

* Avoid doors that look like thorough fares.

* When moving into a new home, see to it that rice is brought in first.

* Have your home blessed for safety and good fortune.

* Enthrone a statue of Christ the King; Sacred Heart of Jesus, and Immaculate Heart of Mary or have the statue of the Infant Jesus in the house. Make sure they face the door to greet your guests.

* Toss coins on house warming day for good luck.

* Friends coming to a new home must enter through the front doors.

* Don't buy a house that's directly at the T intersection, it's a bad omen signifying that you'll always be pushed.

* If a shooting star is sighted, there might be a fire. It's good luck if you're able to say tomorrow's day name before the shooting star disappears and a chance to win the "huweteng” game.

* Hang braided/strands of garlic to drive bad spirit away.

Party, Health, Food

* Serve rice noodles on your birthday; it means long life.

* When a spoon falls down, it means a female guest is coming. If a fork falls down, it means a male guest is coming.

* When cooking and the stove flame are dancing/singing; expect that guests are coming.

* When a cat rubs its face with its paws, look at the direction it's facing; that's where your guests are coming from.

* Don't sing while cooking; you might marry an old man.

* Don't take the last piece of food on the platter; you might become an old maid or remain a bachelor.

* Don't clean up the dining table until everyone is finished eating. If the last one is still available', (unmarried) he/she may not get married anymore.

* Don't wash the food container your neighbor brought over; she may not bring you anymore food later.

* When eating is rushed, make sure that the plate used is turned around several times before leaving the dining table, so that the person won't get in an accident.

* Don't eat the food you brought over to the neighbor, you might get skin disease.

* Don't send food home because of spoilage but rather because you want to share.

* If you don't want the food on your plate, don't push your plate away. You may lose your food forever.

* Don't eat too many peanuts or you'll grow pimples.

* When someone is hiccupping, it means that he/she had stolen some eggs from the neighbors hen nest.

* Don't pick your pimples or they'll spread all over your face.

* Don't peep at people while dressing up; you might get a sty.

* If carabao milk and fruits are parts of a meal; be sure that carabao milk is drank first, before eating sour food/fruits, so you won't have stomach ache.

*Don't eat sour fruits while menstruating, you'll have stomach cramps.

* Do not drink coffee; it will retard your growth.

* Do not eat "penoy," you might end up in the "psychopathic."

* If a fish bone is stuck in your mouth, a breach born person has a healing power that removes it.

* Don't sleep with your hair wet; it will affect your eye sight.

* Don't shower/bathe while menstruating; heat will go to your head, and your blood pressure will rise.

* Don't shower/bathe after ironing a bunch of clothes; you'll get sick.

* Don't just lie down after running; the heat will go straight to your head and will affect your brain.

* Rest your feet before taking a bath; your veins will shrink and you'll have rheumatism.

* Eat cucumbers; they are good for your skin.

* Do not eat mangoes if you have skin rashes or chicken pox; this will worsen the itching of your skin.

* Do not cut your fingernails and toenails on Fridays; you could have bangnails.

* Never open your umbrella in the house; centipedes will fall off the ceiling.

Wedding/Marriage/Childbearing

* Lovers must not give rosary or necklace to each other, if it breaks, the relationship might also get broken

* The bride or groom whose candle lasts longer will have a longer life to live.

* Bride: When the priest gives the signal "stand up or kneel down", make sure, you make the first move. This is so the husband does not completely rule over you.

* Never try on your wedding gown; it's a sign that the wedding may be cancelled.

* The Bride and groom shouldn't be traveling to distant places before the wedding; they are accident prone at this time.

* "Sukob sa taon" (within same calendar year) marriages among brothers and sisters must be avoided. There will always be life competitions between the two couples.

* If you were the oldest child, avoid marrying another oldest child. Both of you would tend to lead the other that could lead to problems in life. This is true to the youngest child marrying another youngest child. They'll both feel like wanted to be given attention.

* If you were the youngest child, it's best to marry an oldest child. There will be better understanding between the two of you.

* It's not good to marry someone who has a mole on the face where tears normally flow.

* It's good luck if you marry someone who has a mole on the palms or just below the nostrils.

* Don't ever turn down any offer to sponsor a baptismal, confirmation or wedding. It's a blessing.

* Don't mend or hem clothes while they are on your body if you don't want to bear a child without an anus.

* Eat makopa if you want your child to have rosy cheeks.

* Don't eat "duhat" (blackberry) while attempting to conceive or else your baby will have dark complexion.

* Women with larger hips have an easier time having babies.

* If a pregnant woman's stomach is rounded, she is likely to have a girl; if it's pointed, she's likely to have a boy.

* A pregnant woman will have a girl if when seated and tries to stand up, she starts walking with the right foot; if she uses the left foot, she'll have a boy.

* Expectant mothers must not eat twin bananas to avoid having twin babies.

* Apply lipstick on the baby’s forehead so that the child won’t be “usog.”

* Do not construct a house if the mother is expecting or trying to get pregnant.

* Do not eat ginger root when trying to conceive to avoid having a baby with extra finger or toe.

* If a baby has large earlobes, it means that it will live longer life.

* To stop the baby from bottle feeding or breast feeding; rub fish bile on the nipple.

* When an infant or baby comes to your house for the first time give him/her a small bag of rice to take home so that the child won’t go hungry.

* When coming indoors after an afternoon's game/play with a child; mention or call the child's name before entering the house. It's believed that the child's spirit might be left
outdoors and this would cause the child to have a sleepless night.

* Wrap the newly born baby's umbilical cord, paper and pencil in a plastic bag; throw the bag in the river and watch what happens. If it goes far, it means that the child will go to
distant places and if it's caught by twigs in the water the child may only stay in its hometown/country.

Intelligence/Education

* Don't sit on your books or you'll get dumb.

* Carry books on your head; you'll get smart.

* Use your book as a pillow; you'll get smart.

* Press the book or notebook on your forehead; it helps you in memorizing its contents.

* Wide forehead signifies intelligence.

* If you want your child to be intelligent, have an intelligent person give your baby its first haircut; then keep some in a bible, dictionary or a book.

Dead, Death, and Dying

* When a dog is howling, making a spooky cry, it means that death is coming to someone.

*A beautiful flower or candle scent smelled in a home after a death of a beloved, means there's a spirit of the dead visiting who wants the relatives to know he/she's around. Pray for his/her soul.

* When someone is dying, say "JESUS" out loud so the dying person will hear it and repeat the word for his salvation.

* If a pregnant woman is a close relative of the dead, make sure that she leaves the house first before the body is taken to be buried. She might have a difficult time delivering the baby if she doesn't. (Many visitations are held in homes, and from there the dead are taken to the cemetery.)

* When sending a rosary with the corpse; cut it into pieces. This is believed to hinder anymore tragedy in the family.

* Take the shoes off the corpse; to lessen the spirit's weight in its journey to heaven.

* If the dead person is a mother/father to an infant or a little child, pick up the child and pass him or her over the coffin, so the spirit won't appear to the child.

* A succor asked of the dead is very powerful.

* Don't carry your hands on top of your head; one of your parents might die.

* When you are dreaming and a dead person asks you to come along with him/her, DON'T go.

* It's a bad omen if you dream of riding in a boat.

* If you dreamt of yourself dying; bite the trunk of the tree in your backyard so that bad omen would go to the tree instead of to you.

* If someone dreamt of loosing a tooth, it means that someone in the family might be dying.

* When the funeral procession is passing by your house, awaken the person sleeping; otherwise he/she may be the next one to die.

* If a butterfly comes flattering around inside someone’s house, it means that the spirit of a loved one that had passed away is visiting or reminding the family to pray for the dead; it may also be a reminder that a death anniversary is coming soon.

* Dress all infants in bright red when someone in the family dies so that the spirit of the dead does not appear to the child.

Money/Gift Giving/Receiving

* When giving a purse/wallet as a gift, put some coins/notes in it.

* When transferring contents from an old purse/wallet to a new one, do not invert purse/wallet. It might run empty.

* Never leave a purse on the floor; always set it on something, or your budget might run low.

* It's good to be discrete about your finances but never say "I have no money," or else you might lose money and will really NOT have any money.

* 99 centavos is not a peso. 99 cents is not a dollar.

* Don't accept footwear from a friend; he/she might be stepping on your toes later.

* Don’t accept knives as gift; offer a small amount of money.

Moles

* A birth mark around the eye means you are appealing to guys.

* A birth mark on the chest means you are a true lover.

* If someone has a mole on the sole of the foot, it means that person loves to walk all the time.

* If someone has a mole on his back, it means that the person wants to lie around and be plain lazy.

* A mole on the eyebrows means good luck in business.

* A mole on the palm means good luck.

Other Beliefs

* Don't play with spiders; you'll have a difficult time in life

* Never discard dirty, old clothes; wash them first.

* Don't sweep the ground at dusk; the Virgin Mary is taking a walk and might catch the dust in her eyes.

*It's a bad luck to meet a black cat on a Friday morning.

* Breaking a mirror or glass is a bad omen.

* Having a disabled or handicapped child is your luck; caring for the child will give you more fortune.

* When you bit your lip/tongue, it means you're the subject of a conversation.

* When your nose itches, it means that someone is kissing your photo.

* Pull an eyelash to cure a sty.

* When thundering or lighting, recite this “Sancta Maria, Mater Christi, Sanctifica, Salve me.”
Coryright @ 1990 All Rights Reserved

Tuesday, March 25, 2008

Mga Palaisipan (Bugtong)

Compiled by Laura B. Corpuz, laurabc@bumail.bradley.edu, from High School and College Notes (1956 - 1966) with more riddles from the References listed at the bottom of the page. Some of these riddles were translated from many dialects into our national language, Filipino, for rhyming and better understanding purposes.

Many of our old folks never allowed us to say riddles except during wake time and only if the riddles were "homework." My cousins and I oftentimes would use "homework" as an excuse for reciting riddles. Some of these riddles may sound familiar, however, there are a few that are hardly heard of because of their antiquity. When I was still young, the riddles almost always started like this- "Marunong ka man at maalam, angkan ka ng mga paham, turan mo." ("You may be wise and intelligent, belonging to a learned ancestry, name it.") Well, let's have a little brain exercise. (Note: These riddles may have been heard, said, or written in a different way, but they express the same ideas.)

Hayop, Isda, at Insekto

1. Anong nilalang ng Diyos ang may karne sa tuktok?
2. Naka-kapa ay hindi naman pari
Naka-korona ay hindi naman hari.
3. Minahal at inalagaan saka dinala sa labanan.
4. Heto na si bayaw, dala-dala’y ilaw.
5. Anong nilalang ng Diyos na laylay ang ulo kung matulog?
6. Mayuong siyam na ibon; binaril ko ang lima. Ilan ang natira?
7. Nang munti pa ay may buntot nang lumaki ay napugot.
8. May ulo’y walang buhok may tiyan walang pusod.
9. Heto na si Kaka sunung-sunong ang dampa.
10. Anong orasan ang hindi sinususian?
11. May alaga akong hayop malaki pa ang ulo kaysa tuhod.
12. Nakatira sa gubat hindi mahawakan sa balikat.
13. Baston ni San Juan ang katawan ay malubay.
14. Anong nilalang ng Diyos na bukas ang mata kung matulog?
~~
Sagot: 1) tandang, 2) tandang, 3) tandang, 4) alitaptap, 5) paniki, 6) lima, lumipad ang apat, 7) palaka, 8) palaka, 9) ahas, 9) pagong, 10) manok/tandang, 11) tutubi, 12) ahas, 13) ahas, 14) ahas

Halaman, Prutas at Pagkain

1. Tatlong bundok ang naraanan bago narating ang karagatan.
2. Isang unggoy nakaupo sa lusong.
3. Nagsaing si Betong nasa ibabaw ang gatong.
4. Bahay ni Impong Huli haligi’y bali-bali.
5. Bahay ni Santa Maria punung puno ng bala.
6. Bahay ni Nana Bita punung puno ng paminta.
7. Bahay ni Santa Ana napapaligiran ng espada.
8. Isang magandang dalaga hindi mabilang ang mata.
9. Anong bagay ang natutunaw pagbalik sa pinanggalingan?
10. Bibingka ng hari, hindi mahati-hati.
11. Ang manok kong pute nagtalon sa pusale.
12. Nanganak ang aswang aa tuktok nagdaan.
13. Isda ko sa sapa-sapa sapin-sapin ang taba
14. Bumili akong ng isang bagay upang aking pakinabangan
Ang nangyari pagdating sa bahay luha ko’y hindi mapigilan.
15. Baboy ko sa pulo-pulo balahibo ay pako.
16. Tiningnan nang tiningnan bago ito nginitian.
17. Ang bulaklak ay parang sanga ang sanga ay naging bunga.
18. Magandang kahon ng hari nabuksan ay hindi maisauli.
19. Kung ako’y mamahalin mo makasasama ako sa iyo.
20. Halamang hindi namumulaklak marami ang dahon wala namang prutas.
21. Nang munti pa ay may tapis nang lumaki ay nabulislis.
22. Bunga na ay namumunga pa.
23. Hindi prinsesa, hindi reyna; bakit may korona?
24. Bahay ni Adan walang bintana, walang hagdan.
25. Tinaga nang tinaga ngunit walang makitang gatla.
26. Nanganak ang Birhen, itinapon ang lampin.
27. Nagtanim ako ng isip sa gitna ng tubig,
dahon ay makikitid, bunga ay matutulis.
28. Sinampal muna bago inalok.
29. Dalagang nakakorona, napaligiran ng mata.
30. Langit ang paligid ang gitna ay tubig.
31. Tubig sa ining-ining hindi mahipan ng hangin.
32. Ang ina’y gumagapang na, ang anak ay nauupo na.
33. Isang prinsesa, nakaupo sa tasa.
34. May palda na at may tapi, lagi pa ring bulislis.
35. Hindi tao, hindi hayop, pilos ang damit nito.
36. Nang hinawakan ay namatay, nang iniwanan ay nabuhay .
37. Nang maala-ala y naiwan, nadala nang malimutan.
38. Anong nilalang ni Bathala na nabubuhay sa bahay ng walang bintana?
~~
Sagot: pagbiyak ng niyog, 2) kasoy, 3) bibingka, 4) alimango, 5) papaya, 6) papaya, 7) pinya, 8) pinya, 9) asin, 10) tubig, 11) hugas bigas, 12) saging,13) saha ng saging, 14) sibuyas, 15) langka, 16) mais, 17) mais, 18) itlog, 19) alak, 20) kawayan, 21) kawayan, 22) bunga) 23) bayabas, 24) itlog, 25) tubig, 26) saging, 27) palay, 28) sampalok, 29) pinya, 30) niyog, 31) tubig ng niyog, 32) kalabasa, 33) kasoy, 34) mais, 35) mabolo, 36) damong makahiya, 37) damong makahiya, 38) itlog na balot

Bahagi ng Katawan

1. May dalawa akong kahon, nabubuksan na walang ugong.
2. Dalawang batong maitim, malayo ang nararating.
3. Dalawang magkaibigan, sabay nagbukas ng tindahan.
4. Nakikita ang iba, ngunit hindi ang sarili niya.
5. Dalawang balahibuhin, nakatutuwang pagdikitin.
6. Malaon nang patay, hindi mailibing dahil buhay pa ang kapitbahay.
7. Putol ka nang putol, hindi naman malipol.
8. Dalawang malalim na balon, hindi mo naman malingon.
9. Hawakan mo’t naririto, hanapin mo’t wala ito.
10. May magkakapatid na sampu, puro puti ang kanilang panyo.
11. May dalawang magkaibigan, nagpunta sa aming bayan
Ang likod ay nasa harapan, ang tiyan ay nasa likuran.
12. Napapaligiran na ng bakod, ito pa rin ay labas masok.
13. Hindi makita ng nagbukas, ang kaharap ang nakamalas.
14. Dalawang balong malalim, hindi maabot ng tingin.
15. Tubo sa punso wala namang buko.
16. Isang balong malalim tinutubuan ng garing.
17. Ang bintana ay pito, naisasara lamang ay tatlo.
18. May sampung prinsesa kakalahati ang korona.
~~
Sagot: 1) mata, 2) mata, 3) mata, 4) mata, 5) mata at pilikmata, 6) bulag ang isang mata, 7) buhok, 8) tainga, 9) tainga, 10) daliri, 11) binti, 12) dila, 13) ngipin, 14) tainga, 15) tumutubong buhok, 16) bunganga, 17) mukha, 18) sampung daliri

Iba’t Ibang Bagay

1. Takot ako sa isa, matapang sa dalawa.
2. Naligo ang kapitan, hindi nabasa ang tiyan.
3. Anong gawa ng Diyos, ang lumalakad sa kanyang likod.
4. Bahay na lalang ni Bathala, punung puno ng bintana.
5. Kung bayaan mo akong mamatay, hahaba ang aking buhay.
Kung bayaan mo akong mabuhay, madali akong mamamatay.
6. Isang mataas na kahoy, maliwanag ang dahon.
7. Dalawang ibong pipit, nagtitimbangan sa siit.
8. Nang matuyo ang sapa, namatay ang palaka.
9. Kalabasa ng Bulakenya, abot sa Maynila ang baging at sanga.
10. Takbo siya nang takbo, hindi makalayo sa lugar nito.
11. Aso kong lumundag ng pitong balon
Lumukso pa ng pitong gubat bago nakarating sa dagat.
12. Kung hindi sa tatlong letra (t,o,s) makakain natin ito sana.
13. Tatlong kaluluwa, init ang nadarama.
14. Kung itulak mo ay kubol, kung hilahin mo ay tungkod.
15. Hawakan mo ang buntot ko at sisisid ako.
16. Nang ibaba ko ay tuyo, nang hilahin ko’y tumutulo.
17. Tinitingnan ko siya, ako’y tinitingnan niya
Nagtitinginan kaming dalawa.
18. Nakatingin ako sa kaniya; ako’y tinitingnan din niya
Pagtawa ko’y tumatawa rin siya.
19. Mayruon akong kaibigan kasama ko kahit saan.
20. Dala ko siya, dala niya ako, nagdadalahan kaming dalawa.
21. Dalawang barko, iisa ang pasahero.
22. Hayop ang ulo, ang buntot ay tao.
23. Kinaskas nang kinaskas maputi ang lumabas.
24. Bahay ni nana Gunding, butas-butas ang dinding.
25. Ang nagpagawa ay umiiyak, bali wala sa ilalagak.
26. Habang iyong binabawasan, lalung lumalaki ang kabilugan.
27. Tatlong pari sa probinsya, ‘di makapagmisa kung wala ang isa.
28. May tatlong babaeng nagsimba
Berde ang suot ng isa; puti naman ang pangalawa
Ang pantatlo'y may suot na pula
Lumabas sa simbahan matapos ang misa
Ang tatlong babae ay lahat nakapula.
29. Ang salita niya ay malinaw subalit hindi maunawaan
Tingnan mo ang mukha niya't sinsabi'y malalaman.
30. Nabubuhay kung hawakan, namamatay kung bitawan.
31. Lumalakad na walang paa; maingay paglapit niya.
32. Hindi hayop, hindi tao; apat ang suso.
33. Dala niya'y karneng patay ang hanap ay karneng buhay.
34. Anong kabayo ang hindi tumatakbo?

~~

Sagot: 1) tulay na kawayan, 2) bangka, 3) bangka, 4) bahay ng manok, 5 kandila, 6) kandila, 7) hikaw, 8) langis na ilaw, 9) kalsada, 10) duyan, 11) sungka, 12) asintos, 13) tungko ng kalan, 14) paying, 15) sandok, 16) tabo,17) salamin, 18) salamin, 19) anino, 20) bakya, sapatos, tsinelas, 21) bakya, sapatos, tsinelas, 22) arao, 23) gilingan/kiskisan, 24) buslo, 25) ataol, 26, ) butas, 27) tungko ng kalan, 28) nganga ng matanda, 29) relo, 30) lapis/pluma, 31) alon, 32) basket na kwadrado, 33) bingwit, 34) palantsahan

Tao, Relihiyon, Simbahan, at Agham

1. Ano ang pinakamatamis sa matamis?
2. Nagtanin ako ng dayap sa gitna ng dagat, marami ang humanap iisa ang nagkapalad.
3. Pinonggos ko nang pinonggos, pinaluwag naman ng Diyos.
4. May 59 akong baka, isa lang ang tali nila.
5. Tatlo and botones, apat ang ohales.
6. Kahit ako’y iyong titigan hindi mo pa rin ako matatanaw.
7. Letrang “C” naging “O” Letrang “O” naging “C.”
8. Naghasik ako ng mais pag-umagay napapalis.
9. Sa liwanag ay hindi mo makita sa dilim ay maliwanag sila.
10. Palda ni Santa Maria ang kulay ay iba-iba.
11. Sa minsang kumindat natatakot ang lahat.
12. Kaisa-isang plato, kita sa buong mundo.
13. Tinuktok ko ang bangka, nagsilapit ang mga isda.
14. Hinila ko ang bagting, nagkakara ang matsing.
15. Anong bahagi ng katawan ang banal?
~~
Sagot: 1) pag-ibig, 2) dalaga, 3) panganganak, 4) rosaryong dasalan, 5) Kristo, 6) sinag ng araw, 7) buwan, 8) bituin, 9) bituin, 10) bahaghari, 11) kidlat, 12) buwan, 13) kampana, 14) kampana
15) kaliwang balikat kung English, kanan kung Tagalog/Filipino - Nag-aantanda ng Santa Krus

References:

1) Corpuz, Laura B., Personal Collection from High School and College Notes, Philippines
2) Frederick Starr, 1909 Filipino Riddles. World Book Co. Yonkers, New York.
3) Donn V. Hart, 1964 Riddles in Filipino Folklore an Anthropological Analysis Syracuse University Press.

Monday, March 24, 2008

ARAW NG MGA AMA - HUNYO

Sinulat ni Laura Balatbat-Corpuz
Ika-14 ng Agosto, 2007
~~
Ang tunay mong kasipagan ay dapat tularan
Relong batayan mo ay ang tilaok ng tandang
Alaga mong mga hayop, pinalaki at inasahan
Walang salang tutulong sa imbing kabuhayan

Nasa bukid kang lagi hanggang sa dumilim
Gumapas ng palay at mag-alaga ng mga tanim

Magsasakang tunay, masipag ka at masinop
Gawa mo ay matapat, at lahat ng paglilingkod
Ang bawat salita mo ay angkop at nakalulugod

Angkin mong talino ay marami ang nakapuna
Malaki mong puso, sa mga anak mo’y ipinadama
Ama, ikaw ang haligi at gabay ng pamilya

ARAW NG MGA INA - MAYO

~~~
Sinulat ni: Laura Balatbat-Corpuz (laurabc@bumail.bradley.edu)
Ika-14 ng Agosto 2007
~~
Akay-akay mo ako nuong ako ay munti pa
Retasong makulay ay tinahi mong maganda
Alay mo sa aking kaarawan, nagbigay ligaya
Wagas na pagmamahal ang iyong ipinakita

Nakinig kang lagi sa aking mga katuwiran
Gawa mong magaling ang lagi kong huwaran

Mapagkumbaba ka’t wala nang makakatulad
Gulong nitong buhay ay iyong ipinaliwanag
At laging isa-puso lalo na ang kahabag-habag

Ikaw ang humubog at nagmulat ng mga mata
Na sa pagsisigasig ay may makakamtan ka
Aliw, sampu ng ligaya naidulot mo sa pamilya.

FATIMA Song (Filipino)

~~
O Birhen ng Fatima
Kami'y dumudulog
Sa mahal mong alindog
Ay napapakupkop.

Sa amin ay ipakita
Landas ng ginhawa
Darasalin namin, Ina
Rosaryo mo tuwina.

Pangako mo ay tupdin
Hiling nami'y dinggin
Digmaan ay papawiin
Lahat pag-isahin.

Ina'y huwag siphayuin
Ang aming dalangin
Kaming lahat ay ampunin
At itong bayan namin.

(Maraming salamat kay Dr. Noe Balatbat Bacon)

Angelus - Pilipino/Panalangin bago Matulog

N: Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria.
L: At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo.

Aba Ginoong Maria ...

N: Narito ang alipin ng Panginoon.
L: Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo.

Aba Ginoong Maria...

N: At ang salita ay nagkatawang tao.
L: At nakipamuhay sa atin.

Aba Ginoong Maria...

N: Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos.
L: Nang kami'y maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo.

Manalangin tayo: Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng angel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong Anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit niya sa Krus papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen.
Lualhati sa Ama... (Tatlong ulit)

*****

Panalangin bago Matulog
(Vicente D. Santos)

Hesus, ako'y matutulog
Bendisyunan mo ang aking loob
Nang hindi ako matakot
Sa masamang bungang-tulog.

Hesus, ako'y matutulog na
Bendisyunan mo ang aking kaluluwa
Nang hindi ako magikla
Sa masamang alaala.

Friday, March 21, 2008

GESTURES: Only a Touch of Filipino Culture

~~
Laura B. Corpuz, 8-14-1996, laurabc@bumail.bradley.edu

Hosting international students from Bradley University provided my family very rewarding experiences and opportunities to understand various cultures. Recognizing and understanding the uniqueness of other people’s cultures are equally vital for better communication. It is amazing how often we hear people say "actions speak louder than words." Awareness and understanding of these gestures is a big step toward a better global communication.

People in any ethnic background sometimes express their love, joy, disappointments, anger, friendship, success, failure, as well as their emotions, through gestures. This is also known as "body language." Gestures do add beauty to any type of communication. They help or supplement what we try to say but some gestures have ethnical values. Some gestures are exhibited in place of words. These gestures are instinctively demonstrated due to the force of habit. Our faith and beliefs play some important roles in the expressions of these ethnical gestures. What is important is that we understand what people try to convey.

Notice the gesture that to Filipinos means "no" but to some nationalities, it means "yes." What I felt was a rude, belittling and animal beckoning gesture is a perfectly acceptable gesture expressed by other people. "Gestures are only a touch of Filipino cultures.” Let's look at some of these gestures and their after effects.

RUBBING FOREHEAD: Rubbing the forehead of an infant making the sign of the cross so the child won't be "ma‑usog." Coming on too strong frightens an infant/child causing it to run a temperature. (Just what the old folks say.)

HEAD SHAKING: Shaking head (horizontal) left to right means "no” a bit confused or "I don't know" gesture.

MOVING HEAD down once is a beckoning gesture. Sometimes this means "I don't know.”

HEAD NODDING: Nodding head up and down (vertical) or at times tango only, means
"yes" or consent.

However, there are times when Filipinos make this gesture to someone insistently in asking for something. If this is the case "yes" means "no" or "fed up."

FLASHING EYEBROW AND EYE WINKING: These are demonstrated together or at
different times. They both mean "I have a crush on you; “I like you;” or "masama ang tama," (flirting).

“ Winking eye” also means an understanding that two individuals have a secret to keep.

Depending on the situation, this may look so rude to someone of status. This can also be an aggravating gesture.

HEAD SCRATCHING: An angry, aggravated and irritated adults makes this gesture. You don't want to be a victim of someone who is angry.

For students taking exam, this may mean "I don't know the answer(s). Sometimes it is accompanied by teeth biting*. Or, student might know the answer but couldn't think of it. It is a frustrating gesture.

TEETH BITING “NANGGIGIGIL”: A gesture of both anger and admiration. At this point of anger, it's better to remain silent to avoid conflict. An admiration of a cute baby/infant makes you feel like squeezing it. Just imagine a darling, huggable with beautiful eyes baby/infant. You cannot resist pinching the baby’s cheek. Not to hard though.

FOREFINGER IN CIRCULAR MOTION: A sign that someone is "kulang‑kulang,”
"maluwag ang turnilyo" "medyo‑medyo" (crazy, lose screws).

DIRTY LOOK "IRAP": What a nasty and hatred gesture! Another interpretation of this gesture is jealousy/envious look.

DILATED EYES/PUPIL means "discontinue" whatever it is a child is doing. We call this "makuha ka sa tingin."

Others may interpret this as being curious and cannot believe what is in front of their eyes. Shocking and jaw dropping as well.

In some cases, children who are accustomed to these gestures, either dilated eyes or a mere look or a little stare are praised by the elderly and commended for their politeness and obedience to their parents/adults. (Nakukuha sa tingin)

STARING AT SOMEBODY: This is rude and very impolite. However, this can also mean someone is so fascinated or attracted to someone’s beauty.

EYE POINTING/LOOKING IN THE CORNER OF ONE'S EYE: While a look in the corner of one's eyes with a funny face means, “I really don't care; "Who cares.” or "So what." This is also used to point at an object or to secretly say "the one I look at is ...".

STARING AT NOTHING (TULALA): Amazing look! May also be interpreted as confused, thinking hard/deeply, day‑dreaming, hallucinating, or losing one’s mind.

ROLLING EYES: This means confused. "I don't know what he/she is talking about." "It must be so funny, I forgot to laugh," attitude. Also, this is what others may say, a very sarcastic gesture.

WRINKLED EYEBROWS: In some gatherings, someone might be confused about something and would wrinkle his/her eyebrows. Sometimes it is followed by a slight head shake and a funny face.

HEAD TILTING: Another gesture used to point at an object. "Come this way" (head tilted to a certain direction/point).

LIP POINTING: Watch Filipinos use their lips to point at an object, or a person. It’s hilarious.

OBJECT TOUCHING/POINTING: At times we touch the object we prefer to buy or to get.
"The one I touch is what I like." "Buy it for me dad."

CHIN RESTING ON ONE HAND: A gesture expressing "loss in business" (nalugi).

STICKING OUT TONGUE: "Belat" "Good for you." (Irony). A negative gesture very common among children who are glad somebody got in trouble instead of him/her. It is worse when children hold the corners of their mouth while sticking out their tongues at someone in trouble.

POUTING WITH A SAD FACE: An angry gesture demonstrating disagreement or just being "moody. (Usually shown by young children who don't want to obey.) If demonstrated by an adult, observers would make a comment like, “Mukhang Biyernes Santo" (Good Friday Face). Watch Out! You could get in trouble for no reason.

PICKING FOOD OFF BETWEEN TEETH (With a toothpick or by twirling tongue in the mouth): Usually covering the mouth with the other hand may give either a polite or impolite connotation depending upon who interprets such gesture.

RAISED FOREHEAD ("Taas ang Nuo"): Either a symbol of pride or plain "proud" (palalo, mayabang).

SPITTING ON THE GROUND: Although this is a negative gesture showing disapproval of something or dislike of someone, spitting on the ground is not uncommon to older women who chew betel leaves, nuts and lime. (nganga)

WHISTLING "pssssst" is oftentimes used to call attention of not only children but also of anybody. Some people make a tune out of it especially if it's used to call a teenager's attention (flirting).

FINGER IN MOUTH: Asking for a cigarette.

RUBBING FINGER: Right pointer rubbing with the left pointer means he/she is asking for cigarette match/lighter.

WAVING HAND: Palm down moving the fingers back and forth means "Come Here" or "Good Bye."

ARM EXTENDED: A passenger extending an arm needs a ride usually seen in the cities and along the roads. In the provinces, passenger may even yell "para" (stop) along with this gesture.

ELBOWING: This is another attention getting gesture.

KISSING HANDS: Kissing the hand of an elderly is the most popular Filipino gesture to show respect for older people.

MOVING FOREFINGER BACK AND FORTH (PALM UP): A way of calling animals,
especially dogs and regarded as rude and belittling if used to beckon a person.

SMILING: A simple smile shown by a timid or shy Filipina means "Thank you" not only
for a gift but also for simple acceptance of gratitude and praise. A "smile begets a smile", if demonstrated by a young teen means so much to a young guy or a “heavenly” gesture to others.

MOUTH‑COVERED SMILE: Not only does this mean shyness, but it can also mean a sarcastic smile, depending upon the situation. Filipinos might even describe it as "ngiting‑aso" (dog smile) which is really very rude.

SIGN OF THE CROSS: This gesture is given to anybody who kissed the hand of an elderly.
It is also made by people leaving the house or passing by a church as well as before and after eating in giving thanks to God for grace. Depending upon usage of this gesture a left‑handed priest uses his right hand when blessing the people. *Note: See FOREHEAD RUBBING.

SILENCE: Being speechless and remaining silent mean "Yes," a sign that a lover would interpret as a mutual understanding of love. "Silent water runs deep." On the contrary, an impatient lover might think, “it’s a hopeless case.” Life must go on; it’s time to look for another one.

SHRUGGING SHOULDERS: This means "I don't know;” "I could care less."

TAPPING SHOULDER: A surprised greeting! Attention getting.

HANDSHAKING: A very friendly gesture commonly used by businessmen. "I'm glad to meet you." "How are you?" "Kumusta ka?" (Casual)

RUBBING THE SAINTS’ HANDS AND FEET: Rubbing the hands and feet of saints people
venerate and then rubbing them on the parts of their bodies for strong belief of its healing power.

FOOT TOUCHING/PUSHING: A very quiet gesture to let someone know that "enough was said or it basically means stop." (Usually done by a parent and child; or husband and wife, to avoid embarrassment.

FOOT STAMPING (DABOG, DAMBA): Children in disagreement or anger with (usually) their parents would release this bad feeling by stamping their feet. The harder they stamp their feet, the better they feel. This gesture is almost always coupled with pouting.

LEANING OVER: It basically indicates “I have something to whisper in your ears.” “Come a little closer.”

BENDING OVER (SLIGHTLY) WITH ONE ARM EXTENDED DOWNWARD: In passing between two people who are in the middle of a discussion, this gesture demonstrates politeness and respect for those people, with or without saying “Pardon me” or “Excuse me.”

CLICKING PLATE/GLASSWARE: A spoon is used to click the plate calling other family members for dinner if family does not want to call everybody's name. (Or used instead of saying "kakain na tayo," or the table is ready.)

PULLING AWAY FROM/HESITATING GESTURE: This means “with reservations.” "Hele‑Hele, bago quierre” attitude is demonstrated by a guest who is invited to dine this very moment, but doesn’t want to show how hungry he/she is. Doesn’t want the host to think that he/she is "patay‑gutom" either. In the guest’s subconscious mind is the saying "Ang tunay na anyaya, may kasamang hila” (An invitation that is truthful is coupled with a pull).

In love affair, "hele‑hele, bago quierre" is a pretense gesture, not necessarily being a hypocrite but just flirting to see how far the lover can go. They want to be sure it’s the right one. Serious lovers are extra careful about this matter.

NOT SENDING "THANK YOU" CARDS: This is traditionally and socially acceptable practiced by the Filipinos due to the unavailability of stationery in some parts of the country. They understand the gratefulness of their friends, however.

WIPING/SHAKING OFF SHOES/FEET: A beautiful gesture in respect for the homeowner.
(Not practiced during parties or “Fiestas”)

EXTRA EFFORT gestures are exhibited by children who are expecting a “Yes” or approval from their parents for a request. Children will do any house chores, run errands, etc. for a reward. They can even be in their best behavior and maintain good grades if they really want to. A trip to Manila, town, new clothes, shoes, and vacation to anywhere are rewards really worth working hard for.

TRAFFIC POLICE

And last but not the least
On this body gestures list
Look at drivers of busses and jeeps
Pedestrians too on Manila streets.

Watch the police direct city traffic
Look closely at his arms move so quick
His "paswit" (whistle) and actions so artistic
On the pedals push your feet quick!

(NOTE: Enjoy the artistic gestures of Manila police while you can. Color-coding of some vehicles improves the traffic and decreases pollution, and might possibly affect the police traffic‑directing, which has fascinated me since childhood.)

Other interpretation of these gestures depend upon the usage and perceptions of those concerned. However, these are only “as observed” and clarified with my former teacher/ principal in Hagonoy, Bulacan, Philippines, Mr. Vicente D. Santos (LA, California).
Copyright @ 1996 All Rights Reserved

Maria Paz C. Garcia Santos

A Tribute by Laura Balatbat-Corpuz (niece)
Illinois, USA
~~
"Mama," the name you were called by many
Aims and objectives in life you had plenty
Religious person with strong faith in God, I've known you
Industrious as a young adult and hard-working as a woman
Admired the beauty and values of strong family ties.
~~
Patient, affectionate and loving you were to the family
Approachable person with a sweet smile personality
Zoomed to all house calls to cure illnesses quickly
~~
Courage, strength, and firm determination you believed in
~~
Girl Scout souvenirs among others you shared with me
Appealed to many because of true kindness and generosity
Respect you earned by diligently performing civic duties
Caring and loving you were to all acquaintances
Intelligence and skills were obvious in all your works
Accomplished, fulfilled and extraordinary life you enjoyed
~~
Sincere, calm, and motherly in your dealings with the public
Answered, heard, and listened to people's voices in politics
"Nana Iya" and "Tiay" nephews and nieces called you
Trustworthy person you were to people and Hagonoy folks
One of the most distinguished and outstanding women of our time
Sweet memories of the family's past will forever linger on
~~

Thursday, March 20, 2008

Angkan ng Garcia

~~

Isang libo siyam na raan at siyamnapu't anim
Sabik kong dinalaw ang mga pinsan namin
Sa New Jersey at New York, may kalayuan din
Kahit sandali lamang, kami nama'y nagkapiling.
~~
Napag-usapan nami'y ang Angkan ng Garcia
Amang Doro at Impong Huli na tumandang dalaga
Calixto, Delfin at Jacinto na kapatid nila
Dalawa lang ang nag-asawa sa kanilang lima.
~~
Isidoro at Florencia ang ninuno namin
Sa San Miguel nag-ugat at duon nanggaling
Ang dalawang angkan ay lumaki't lumagiw
Sa kabukiran umasa ng ikabubuhay rin.
~~
“Amang Doro” ang tawag namin sa kay Lolo
Inang Itang naman ang tawag sa Lola ko
Siyam ang anak ng Inang Itang at Amang Doro
Sofia ang panganay, mahal na Ina ko.
~~
Jose, Isabel, at Marcos ang sumunod sa kanya
May anak na pumanaw na ang pangalan ay Marcela
At sina Lucila naman at Juan ay isinilang pa
Namatay naman si Ricardo bago isinilang si Maria.
~~
Ang magkakapatid ay nagsipagtayo ng bahay
Nagsipag-sarili ng kanilang pamumuhay
Sa isang bakuran, ito ang kanilang saysay
Ang tatlong bahay raw ay pinagdugtong ng tulay.
~~
Kung may baha raw ay ito ang daanan
At malaking tulong lalu na at umuulan
Kung may lutong pagkain, madaling magbigayan
Sayang at ang tulay ay 'di namin inabutan!
~~
Nasaktan daw ang nahulog, marahil ay malakas
Ang pasiya sa tulay ay hindi ipinagpabukas
Lahat ng tali nito ay isa-isang kinalas
Pati haliging kawayan ay pinagbabaklas.
~~
Kapatid din si Delfin na nagka-asawa
Iisang babae ang naging anak nila ni Albina
Ang batang ito ay pinangalanan ng Benita
At ligayang tunay ng kanyang Ina at Ama.
~~
Sina Calixto, Jacinto, at saka Huliana
Nagsitanda na lamang na walang asawa
At sa isang bubong ang kasama nila
Dalawang pamangkin, sina Sofia at Lucila.
~~
Ang panganay na si Sofia, masipag na Ina ko
Oliva, Felicisima, at Laura naman ang pangalan ko
Hindi natagalan ang Ama naming si Igmedio
Nuong panahon ng Japon ay pumanaw sa mundo.
~~
At sa mga lalake, ang Tata Jose ang matanda
Ang kabiyak niya'y si Patria na taga-Bisaya
Sina Norma at Jose Jr. ang naging biyaya
Tanging sila lamang, iya'y takda ng tadhana.
~~
Si Isabel nama ay tumanda ring dalaga
Katulad ng Impong Huli at ng Nana Benita
Mananahi ng damit ng mga pamangkin niya
At sa pagluluto naman ay walang kapara.
~~
Ang Tata Marcos din ay nakapag-asawa
Elena ang ngalan at buhat naman sa Tsina
Pito ang ibinunga ng pagmamahalan nila
Lahat ng isinilang ay singkit ang mga mata.
~~
Sina Gloria, Honorata, at si Eduardo pa
Sumunod sina Teresa, Amelia, Rufino, at Marita
At nang lumaki na ang kanilang pamilya
Nagpatayo ng bahay sa tabi rin nina Lola.
~~
Si Lucila nama'y ang tawag namin ay "Nanang"
Ang kabiyak ng puso ay taga-Bataan
Kahit na si Virgilio ay hindi nasilayan
Sina Calixto at Gaudelia ay malulusog naman.
~~
Si Juan ang pinakabata sa mga lalake
Si Segundina naman ang ipinagmalaki
Isidoro ang pangalan ng anak na lalake
Catalina at Alejandra ang dalawang babae.
~~
Ang bunso sa lahat ay ang Nana Iya
Maria Paz ang tunay na pangalan niya
Sila ni Felix ay nagkasupling ng dalawa
Cristina at Carol ang pangalan nila.
~~
Ang Angkan ng Garcia ay tunay na magsasaka
May mga araro at suyod, at saka kareta
May tatlong kalabaw na nakakural pa
At malaking mandala ng pagkain nila.
~~
May lusong, kamalig, at balon sa likod ng bahay
Madalas ding gamitin ang gilingan ng palay
Pati sariwang kape’t kakao ay may sariling gilingan
At gilingan ng malagkit para sa palitao at ginataan.
~~
Ang pag-aaral nuong panahon ng Kastila
Ang pumapasok sa eskwela ay bihirang bihira
Kartilla ang itinuro sa kanila ng matatanda
Iyon lamang ang natutuhan at alam ng Daka.
~~
Ang mga lalake lamang ang pinapag-aral
Pambahay raw ang babae, iyon ang dahilan
Subalit ang iba ay may natapos naman
Ipinagmalaki ang mababang paaralan.
~~
Dumating ang Amerkano at tinubos ang Pilipino
Nagtayo ng mga paaralan, tinulungan tayo
Nagsipasok na ang mga bata sa mababang grado
Kung tapos ka ng ika-anim, guro ang turing sa iyo.
~~
Nilusob ng Japon ang mahal nating bayan
Ang pag-aaral ng bata'y natigil na naman
At ang Amerkano'y muli tayong tinulungan
Nagbukas na naman ng maraming paaralan.
~~
Tandang tanda ko pa nuon na ang Tata Calixto
Pinupuntahan siya sa amin ng maraming tao
"Commonwealth of the Philippines" mga aklat na ito
At “Republic of the Philippines,” marami siya nito.
~~
Nagkaruon na naman ng muling paninimula
Pagbibigay halaga sa kapakanan ng mga bata
Ang nagtuturo na ay hindi lamang matatanda
Mga guro rin ang humuhubog na sa mga bata.
~~
Ang lahat ng bata na may sapat na gulang
Nagsipasok na sa itinayong mga paaralan
Subalit tunay na masikip ang mga silid-aralan
Ang mga tao sa baryo at nagsipag-tulungan.
~~
Kapag may kailangan ang Punong-guro ng San Miguel
Kasali ang Angkan ng Garcia, dito’y humihiling
Kung talagang makakayanan ang anumang mithiin
At sa pagtulong sa paaralan ay pinagbibigyan din.
~~
Sa ganitong kilusan ay kasama ang Garcia
Handa sa pagtulong pati sa seminarista
Sa “St. Francis de Sales” sa Lipa, pinuntahan pa sila
Pintuloy sa aming bahay, may nagkanta-misa pa.
~~
Ang Tata Cinto nama’y kapatid na namumukod
Gawa nang gawa sa bukid, nag-aararo’t nagsusuyod
Sa tuwing araw ng Linggo’s namimili ng itlog
Upang maging buro, ang iba’y nagiging balut.
~~
Ang bansag na "Daka" ay mula kay Gloria
Tawag na "Inang" at "Kaka" ay nahirapan siya
Pinagdugtong ang dalawa at ang nawika niya
"Daka" ang nilabasan, ang lahat ay sumunod na.
~~
Nuong kami’y maliliit, sa tanghali’y pinatutulog
Nakahiga sa sahig, naka-hanay hanggang sulok
Mayruong baling nang baling, labis ang likot
Ang iba nama’y naghihilik sa himbing ng tulog.
~~
Nakiusap ang Daka na ako’y huwag pilitin
Sa dahilang siya raw ang mahihirapan din
Pagsapit daw ng gabi’y hindi ako aantukin
Bago pumunta sa bukid, hirap akong gisingin.
~~
Sa bandang hapon naman matapos magpahinga
Kami'y nililibang ng Inang Abe at Nana Bita
Silay’y mahilid sa siklot, iyon ang itinuro nila
Ang Impong Huli naman ay ang larong Sungka.
~~
Sa larangan ng Sungka ay wala nang tatalo
Napakagaling ang Impong Huli sa larong ito
Ipanatag ang look kung sakali't matalo
Ang babagsakan ng sigay ay kanyang saulado.
~~
Ang Daka naman, dahil maagang nabalo
Naghangad mag-ampon, ang nakuha’y si Ricardo
At isininunod siya sa “Balatbat” na apelyido
Tunay na anak din ang turing sa batang ito.
~~
Malaki ang naitulong ni ka Mario at Tata Siano
Sa bukid, sa pampang, katiwala ang mga ito
Lalo na kung anihan, bilang na bilang ang sako
At tao’y nalilibang sa salamangka ng Tata Siano.
~~
Nuong nabubuhay pa ang aming Amang Doro
Dalawang apong lalake, sina Jose Jr. at Eduardo
Dalangin sa gabi’t araw ng aming Lola’t Lolo
Lalake ang maging anak magdadala ng apelyido.
~~
Patola, alagaw, sitao, batao at kalabasa'y makikita
Atiesa, bayabas, santol, duhat, niyog, at papaya
Pakiling, saging, balimbing, suha, kaimito at mangga
Kape, granada, bunga, kalamansi, bulak, at paminta.
~~
Sa gilid ng palaisdaa’y may mataas na tarundon
May bahay-kubo, akasya, at kamoteng-kahoy
Ito’y inilalaga, sinusuman, ginagawang almirol
Ang Nanang Lucing, laging kailangan ng katulong.
~~
Sa tabi ng ilog ay isang sulok ng palayan
May maliit na palaisdaan, tilapia ang laman
At nang matagalan na ito ay naging bangusan
Kapag hinuhuli’y lundagan nang lundagan.
~~
Ang pagkain ng tilapia ay pinung-pinong darak
Sama-samang lumalapit, pagkain ay sinasagap
Kami naman ay natutuwa’t aming pinapangarap
Makahuli ng tilapia at lutuin nang masarap.
~~
Maraming Sabado na kami’y naglulumba-lumba
Sa ilog lumalangoy at sumasakay pa sa balsa
At ang Apo Bibi naman ay laging naglalaba
Nangingisda ang Apo Delfin; nangunguha ng tulya.
~~
Malapit din sa ilog at karatig ng palaisdaan
Ay isang luwarta, ang tanim ay binhing palay
Kung minsan naman ito ay taniman ng gulay
Kamatis at mais, tubo paminsan-minsan.
~~
Akin pang natandaan ay mapulang gumamela
Amarillo’t santan, at mabangong sampagita
Sama-sama kaming nagtutuhog at nagtitinda
Lalo na kung Hunyo at panahon ng Pista.
~~
At ang bunot naman ng hinog na patola
Hinihiwa’t pinuputol, panghugas ng pinggan at tasa
Panghiwalay ng buto sa bulak at ang silyang sulihiya
Ginagawang unan ng Impong Huli at Nana Bita.
~~
At ang pamilya ng Tata Juan at parang napalayo
Malapit sa paaralan at bahay na itinayo
May tsiko, may saging, may mangga, at iba pang puno
Ang mga sanga pag namunga ay laging punung-puno.
~~
At lubos na mahigpit ang aming pamilya
Komiks, Bulaklak, at Liwayway ‘di naming mabasa
Patagu-tago pa kami at laging kakaba-kaba
Upang aming maiwasan ng mapagalitan pa.
~~
Minsan isang bakasyon, panahon ng anihan
Kaming magpipinsan ay nagkatuwaan
Nagpunta kami sa bukid upang mamulot ng palay
At aming ipinagpalit sa puto at kalamay.
~~
Kung araw ng Sabado, abala ang Tata Siano
Nakapila ang magpapagupit, mahigit pa sa walo
Maliit lang kung sumingil, tuwang tuwa ang tao
Kung hindi salapi ang bigay, ang bayad ay nasa sako.
~~
At kung sa Inang Itang ako iwanan ng Daka
Isinasama ako sa kanyang libangang pangingisda
Ihihitsa ang bingwit sa tubig o ito’y ibababa
Kapag may kumagat na isda, anong laking tuwa!
~~
Isa pa ring tag-araw dinalaw kami sa San Miguel
Buhat sa Bisaya, dumating ang mga pinsan namin
Mahusay silang dalawa as anumang sayawin
Sa ilalim ng punong mangga tinuran kami’t inaliw.
~~
May puno pa ng katigbe at aming kinukuha
Sa kabukiran ito ay napakaming bunga
Abuhin at puti ang kulay ng mga butil nila
Tinutuhog ng Daka, “rosaryo” raw niya.
~~
Dapat ding tandaan at huwag kakalimutan
Na may mga hayop tayo sa bakuran
Mga baboy, itik at manok na ating inalagaan
At ang pusa at aso ay atin ding kaibigan.
~~
Kapag Mahal na Araw ang Pasyon ay binabasa
Sa Bisita ng San Miguel ay maraming pumupunta
Ang mga himig ng pagbasa ay natutuhan ng pamilya
Napapaluhod at napapadapa ang mga “penitensya.”
~~
Kasabay kong lumaki sina Gloria at Nora
Sa pagpasok sa paaralan ay kasabay ko sila
Kung ipakulot ang buhok nila, ako rin ay kasama
Ang tingin nila sa amin ay napakaganda!
~~
Mga mangga sa bukid ay binantayan namin ni Nora
Pinasok naman ng langgam ang aking tainga
At sa labis ng sakit, ang ginawa ng Nana Iya
Nilunod ito sa tubig hanggang sa gumataw na.
~~
Ako nama’y napasama sa pangunguha ng damo
Ipinagbibili namin sa mga kutsero sa baryo
Ang bayad sa pumpong ay dalawang sentimo
Maligaya na ako kung ako’y makawalo.
~~
At si Eddie naman, pinsan kong kaibig-ibig
Iginawa ng baldi na pansalok ng tubig
Sa umaga at hapon ay makikitang umiigib
Panluto at pampaligo ng kanyang mga kapatid.
~~
Kahit na ang ka Fely ay alaga ng Inang Abe
Ang kaka naman ay palaki ng Impong Huli
Pagkaing binalot ng Daka para sa tanghali
Laging ubos, kasyang-kasya at walang nalalabi.
~~
Ang magkakapatid ay nagpakabit ng koryente
May sariling motor, bakura’y maliwanag sa gabi
Sa tindahan ng Daka ay dumami ang namimili
Nakikinig ng radyo kahit abutin ng gabi.
~~
Kaligayahan ng Inang Abe ay mga pamangkin
Natutuwa kapag dinadalaw, nagpapakuha ng kakanin
Kung minsan ay kulang ang dalawang manok na lutuin
Magpapalabas ng baraha at may pameryenda pa rin.
~~
Kaming magpipinsan sa Angkan ng Garcia
Ay masasayang lagi, lalo na at sama-sama
Maraming magluto sa bahay ng aming Lola
Ang lahat sa bakuran ay may kahati sila.
~~
Si Lucila na lamang ang natitira sa pamilya
May katandaan na at malabo pa ang mga mata
Tungkod na matibay ang hawak sa tuwina na
Huwag lamang gugulatin, pakiusap namin sana!
~~
Sa magkakapatid ay iisa na lang ang natitira
Kaya ang mga magpipinsan ay nagka-isa-isa
“ISAGAP” ay binuo alang-alang sa lahat na
Upang mapanuto ang ari-arian ng Garcia.
~~
Ito nga ay pinagtibay at napagkasunduan
Hanggang maaari ay dapat panindigan
Nagpupulong-pulong ang mga magpipinsan
Ang nasa malayo ay sang-ayon din naman.
~~
At kung iisipin ang bakas ng aming nakaraan
Nuong kami'y musmos at mura ang kaisipan
Tugma-tugmang salita kami rin ay tinuruan
Narito sila at napakagandang pakinggan!
~~
"Ang dalaga kung pangit, batiin mo'y nagagalit."
~~
"Ang dalaga kung maganda, batiin mo'y nakatawa."
~~
"Ang dalagang tumatanda, parang bigas na pinawa
Isabog mo man sa lupa, manok man ay ayaw tumuka."
~~
"Ang dalaga kapag pangit, parang bayabas na ukit
Iladlad mo man sa langit, ibon ma’y ayaw umukit."
~~
"Ang dalaga kapag maganda, parang hinog na mangga
Itago mo man sa sanga, uukitin din ng maya."
~~
Ako ay nagtanim ng kapirasong luya
Tumubo ay gabi namunga ng mangga
Nang pipitasin ko’y hinog na papaya
Bumagsak sa lupa’y magandang dalaga.”
~~
“Ito palang gugo ang bunga’y bayugo
Ibong is Tiklores balahibo’y pito
May pang araw-araw, may pang Linggu-Linggo
Bukod ang pamista, iba ang pamasko.”
~~
May isa pa ring magandang awitin
Ito’y tungkol sa isang damong mahiyain
“Makahiya” ang tawag napahinhing sambitin
Saulado ng Inang Abe, Nana Bita’t Nanang Lucing.”
~~
“Sa gilid ng mga landas patungo sa kabukiran
Ay mayruong mga tanim damong “Makahiya” ang ngalan
Mga daho’y makikitid, tumitikom kung hawakan
Katulad ng isang dilag, mahiyain kung matingnan.”
~~
Ang mga pangalan ng mga nangamatay na
Binubuhay, ginagamit sa bagong silang sa pamilya
Unang-una ay Calixto, Isidoro and pangalawa
At ang kasunod ay Ricardo, Macos at Huliana.
~~
Marahil nama’y hindi na kayo magtataka
Kung bakit ako’y mayruong hiling sa tuwi na
Lahat ng sabihin ninyo ay nakatitik na
Ang mga karanasan ng Angkan ng Garcia.
~~
Ito ang mahal naming Angkan ng Garcia
Kahit maraming tumandang dalaga
At nangag-sitandang mga binata pa
Ipinagmamalaki’t karangalan pa rin nila.
~~
Salamat po, Diyos ko, at sa lahat ng mga tulong
Nina kaka, ka Fely, Eddie, at saka Pinong
Nanang Lucing, Nana Nena, Lette, at Nelson
Bumalik ang lumipas at masasaya naming kahapon.
~~
Laura Garcia Balatbat-Corpuz

Ika-18 ng Marso 2004; Ika-25 ng Octubre, 2006
laurabc@bumail.bradley.edu/jollybc2@gmail.com

The Balatbat Ancestry

The ancestry search started in October 1983

With my children’s' homework, "Construct a Family Tree"

I recalled the names of my own family

Tata Piso sketched mainly the "Hilarion Tree."

~~

A family tree was purchased for me

I began to write down names from my memory

Filled with a feeling of inadequacy, I searched more intensely

Asking many relatives for locations of distant family.

~~

Answers to my questions were not found easily

During the year, our tree grows sometimes rapidly

If we don't trace the roots or our ancestry

We'll lose the memory of our relatives, our genealogy.

~~

Each year, the chart keeps growing; it's on a coat of wood

We have to step back and trace the inner wood

It can't be left alone, decay like distant memories, it could

Lacquer it with filial love, this I believe, we should.

~~

In July of 1996, I went to New Jersey

I visited cousins from the Garcia Family

Reynaldo Balatbat was introduced to me

We talked about Apo Pitong, Ellenita and Josie.

~~

Mary Ann, Bobby, Aurora, and Nana Letty

Impong Biste, Apo Ibiang, and Apo Vicente

San Isidro, San Miguel, almost everybody

About the "Balatbats", he sent me a history.

~~

From some relatives, we have learned

Some birth records may have been burned

Informed all of those that are concerned

In this family effort, pride, and integrity will be learned.

~~

Assistance of Lette was asked by Tanny

Cousins Rico, Rene, with the help of Necy

Many relatives’ names were given to me

By Nelson, cousin Eddie, and sister Fely's family.

~~

Then Nana Linda and Nana Fely came in the picture

Shining bright lights to work of this nature

With all intentions that are clear and pure

Our family's inquiries will be answered, that's for sure.

~~

Research of Apo Pecto, Apo Pacio, and Uncle Rey

In the 1980s, they worked on the tree day after day

Tracing our roots while others sincerely pray

That more names will surface, hopefully someday.

~~

Tony from Binasal called up his father

Grandpa Albino, he inquired further

Father of Macario and Ursula, his sister

And to Igmedio, he was a very good uncle.

~~

Aunts, uncles, cousins, and names of relations

These updated our records, updates continue in action

Eyes grew big and everything is now in motion

What a blessing it is, this work of love and devotion!

~~

Yes, indeed! It's a huge Family quest

Legal names I insist and continue to request

A phone call at home, check drawers or chest

It's our "historial record;" this is not a test!

~~

And a Web-site idea, oh how wonderful!

In this, Nana Fely is talented, and very skillful

Her day's schedule is heavy, and "to do" list is full

For her work on the "tree", we are very grateful!

~~

I encourage all of you to send any information

Uncle Rey and Nana Fely assure us of some satisfaction

We cannot expect accuracy nor can we expect perfection

But we are the "bridge builders" to the succeeding generation.

~~

Now that the "tree" appears so much bigger

Its branches and limbs are a lot sturdier

While the roots are growing deeper and deeper

Our vigilant nurturing is needed, making the trunk ever stronger.

~~

The tree will need nutrients and real substance

For the flowers to bloom and give the sweetest fragrance

We shall maintain its beauty and radiance

The "Family Tree" will look gorgeous, even from a distance.

~~

Lots of "Balatbat" families are now on the record

For this project, multiple copies, certainly, I can afford

We can post all the charts on a huge display board

Our dear families will enjoy with one accord.

~~

"Many Thanks" to all of who help and contiually helping

Together, we say "thank You," Oh dear Lord!

~~~


Angkan ng Balatbat

~~
Nuong Oktubre isang libo siyam na raan at walumpo't tatlo

"Pinagmulan ng Angkan" ang takdang-aralin ng mga anak ko

Inisip kong lahat ang mga pangalan sa pamilya ko

Iginuhit ng Tata Piso'y ang Hilarion na Lolo ng Ama ko.

~~

Isang tsart na pam-pamilya ang binili para sa akin

Upang sulatan ko ng lahat ng mga pangalan namin

Parang kulang man din, inisip kong saliksikin

Ang mga kamag-anak na kung saan-saan nakarating.

~~

Mahirap masagot ang aking mga katanungan

Sapagkat mabilis yumabong itong ating angkan

Kung hindi hahanapin yaong pinanggalingan

Mawawala nang lahat ang ating kamag-anakan.

~~

Ang katawang lumaki sa ugat na tinubuan

Taun-taon ay tumataas, lumalapad araw-araw

Kalingain natin ito, hindi dapat mapabayaan

Ang pagtingin nating mahal, ang tanging kailangan.

~~

Hulyo, isang libo siyam na raan at siyampu't anim

Dinalaw ko sa "New Jersey" ang Garcia pinsan namin

Si Reynaldo Balatbat ay ipinakilala sa akin

Apo Pitong, Ellenita, at Josie ang usapan namin.

~~

Mary Ann, Bobby, Aurora, at saka Nana Letty

Impong Biste, Apo Ibiang, at Apo Vicente

San Isidro, San Miguel, kamag-anak ay kasale

Pinagmulan ng Balatbat, nagbigay na walang atubile.

~~

Ayon din sa marami nating mga kamag-anakan

Maaaring nasunog ang talaan ng mga pangalan

Ito'y ipinabatid sa lahat ng kinauukulan

Anumang labasan nito'y isa nating karangalan.

~~

Ang tulong ni Lette ay kinailangan ni Tanny

Pangalan ng kamag-anak nating parami nang parami

May galing din kay Mateo, Rico, Rene, at Necy

Gayon din kina Nelson, Eddie at pamilya ng Ka Fely.

~~

At nang mabatid nina Nana Fely at Nana Linda

Binigyan nila ng liwanag itong hangaring maganda

Ang mga katanungan tungkol sa ating pamilya

At ang pinagmulan ng angkan ay masasagot na.

~~

Ang Apo Pecto, Apo Pacio, at Tata Rey rin ay nagtanong

Nuong isang libo siyam na raan at walumpong taon

At ang iba ay nagdasal, umaga, tanghali at hapon

Nawa'y ang ibang kamag-anak natin makita at matunton.

~~

Sa Binasal ay tumawag si Tony na pinsan ko

Upang liwanagin ang tungkol sa kanyang Lolo Albino

Siya ang kilalang ama nina Ursula at Macario

Sila'y pinsan buo ni Igmedio, ang mahal na Ama ko.

~~

Ang lahat ng pangalan ng ating kamag-anakan

Ay naidagdag na sa humahaba nang listahan

Mata ko ay nanlaki nang ito'y aking masilayan

Tunay na biyaya, gawang malasakit at kabutihan!

~~

Mga pamilya na natin ang katulong na naghahanap


Sa ibat-ibang panig ng mundo tayo nangapadpad

Tunay na pangalan ang aking laging hinahangad

Ito'y hindi pagsubok; ito'y kasaysayan ng Balatbat!

~~

Ang balak na "Web-site" ay kay gandang dinggin!

Ang Nana Fely ay mahusay sa ganitong mga gawain

Abala man siya sa maghapong aasikasuhin

Nag-uukol ng panahon, pasasalamatan natin.

~~

Kaya ang hiling ko sa inyo'y mga pangalan pa ng iba

May mga tamang pangalan, mayruong dapat ayusin pa

Ang Nana Fely at Tata Rey ay magbibigay ligaya

Tayo ang "taga-gawa ng tulay" para sa pamilya.

~~

Ngayong malaki na ang puno ng ating angkan

Pati ang mga sanga'y lumalaki't tumitibay

Palalim nang palalim ang tubo ng ugat naman

Ang pag-aalaga nati'y kailangang-kailangan.

~~

Tunay na pang-unawa at ang ating pagmamahalan

Ang magpapabulaklak, magbibigay ng kabanguhan

Pananatilihin din natin ang kaniyang karikitan

Kahit na sa malayo'y napakagandang pagmasdan.

~~

Maraming pamilya ng Balatbat ang ngayo'y nasusulat

Kahit ilang sipi, handog ko ang pagbabayad

Ang lahat ng pangalan ay napakagandang iladlad

Sa ating mga dingding, pinaghirapan nating lahat.

~~

"Maraming Salamat" sa mga tumulong at sa patuloy ninyong pagtulong!

Sabay-sabay tayong magsabing "salamat sa Iyo, Diyos."

~~

Laura G. Balatbat-Corpuz

Pagdarasal ng Santo Rosario

Binuo at Tinipon Nina: Lolita Carillo, Emiliana Terraza, at Laura B. Corpuz, laurabc@bumail.bradley.edu

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen

Sampalatayang Apostol-
~
Sumasampalataya: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat * na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo * iisang Anak ng Diyos * Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao Siya lalang ng Espiritu Santo * ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Ponsio Pilato * ipinako sa krus * namatay at ibinaon. Nanaog sa mga impyerno * nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit * naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat. Doon magmumula't pariritong huhukom * sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo * na may Santa Iglesya Katolika * may kasamahan ng mga Santo * may ikawawala ng mga kasalanan * at nabubuhay ng mag-uli ang mga nangamatay na tao * at may buhay na walang hanggan. Amen.
~
Ama Namin: Ama namin sumasa-langit ka sambahin ang ngalan Mo. Mapasa amin ang Kaharian Mo. Sundin ang loob Mo * dito sa lupa at para nang sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo kami * sa aming mga kasalanan * para nang pagpapatawad namin * sa mga nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso * at iadya Mo kami * sa dilang masasama. Amen.
~
Aba Ginoong Maria: Aba Ginoong Maria * napupuno ka ng grasya * ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo * bukod kang pinagpala sa babaeng lahat * at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria * Ina ng Diyos * ipanalangin mo kaming makasalanan * ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.
~
Luwalhati: Luwalhati sa Ama * at sa Anak * at sa Espiritu Santo. Kapara nang una-una * gayun din ngayon * at magpakailan man. Amen.
~
O Hesus Ko: O Jesus ko * patawarin Mo ang aming mga sala. Iligtas Mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo. Lalung-lalo na yaong mga walang nakaka-ala-ala.
~
Aba Po Santa Mariang Hari: Aba Po Santa Mariang Hari * Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan * Aba pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawagan namin * pinapanaw na taong anak ni Eba. Ikaw rin angpinagbubuntuhang hininga namin * ng aming mga pagtangis * dini sa lupangbayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin * ilingon mo sa amin *ang iyong matang maawain * ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos * maawain, maalam at matamis na Birhen.
~
Namumuno: Ipanalangin mo kami * Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
Sagot: Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristo.
~
Manalangin Tayo: Diyos at Panginoon namin * na ang bugtong na Anak Mo ay siyang ipinapagkamit namin * ng kagalinga't kabuhayang walang hanggan * sa pamamagitan ng Kanyang pagkakatawang-tao * pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli * ipagkaloob Mo * hinihiliing namin sa Iyo * na sa pagninilay-nilay namin * nitong mga Misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen * ay hindi lamang matularan namin * ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon * kundi makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin * alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin * na kapisan Mo at ng Espiritu Santo * nabubuhay at naghahari * magpasawalang hanggan. Amen.

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
~
Misteryo sa Hapis
~
1. Pananalangin sa Halamanan
2. Paghampas kay Hesus na Nakagapos
3. Pagpuputong ng Koronang Tinik
4. Pagpapasan ng Krus
5. Pagpapako at Pagkamatay ni Hesus sa Krus
~

Misteryo sa Tuwa
~
1. Pagbati ng Anghel sa Mahal na Birhen
2. Pagdalaw ng Mahal na Birhen kay Santa Isabel
3. Pagsilang ni Hesus
4. Paghahain kay Hesus sa Templo
5. Pagkawala at Pagkakita kay Hesus sa Templo
~
Misteryo sa Luwalhati
~
1. Pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo
2. Pag-akyat sa langit ni Hesukristo
3. Pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga Apostoles
4. Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birhen, Kaluluwa at Katawan
5. Pagpuputong ng Korona sa Mahal na Birhen, Reyna ng Langit at Lupa
~
Misteryo sa Liwanag
~
1. Ang binyag ni Kristo
2. Ang kasalan sa Cana
3. Ang pagpapahayag ng Pagdating ng Kaharian ng Diyos
4. Ang pagbagong-anyo ni Kristo
5. Ang instituyon ng Eukaristiya
~
Litanya sa Mahal na Birheng Maria
~
V. Panginoon, maawa ka sa amin.
Kristo, maawa ka sa amin.
Panginoon, maawa ka sa amin.
Kristo, pakinggan mo kami.
Kristo, paka-pakinggan mo kami.
V. Diyos Ama sa langit,
R. Maawa ka sa amin.
Diyos Anak na tumubos sa sanglibutan,
Diyos Espiritu Santo,
Santisima Trinidad na tatlong Persona at iisang Diyos,
Santa Maria,
R. Ipanalangin mo kami.
Santang Ina ng Diyos,
Santang Birhen ng mga Birhen,
Ina ng Kristo,
Ina ng grasya ng Diyos,
Inang kasakdal-sakdalan,
Inang walang malay sa kahalayan,
Inang 'di malapitan ng masama,
Inang kalinis-linisan,
Inang ipinaglihi na walang kasalanan,
Inang kaibig-ibig,
Inang kataka-taka,
Ina ng mabuting kahatulan,
Ina ng may gawa sa lahat,
Ina ng mapag-adya,
Birheng kapaham-pahaman,
Birheng dapat igalang,
Birheng dapat ipagbantog,
Birheng makapangyayari,
Birheng maawain,
Birheng matibay na loob sa magaling,
Salamin ng katuwiran,
Luklukan ng karungunan,
Mula ng tuwa namin,
Sisidlan ng kabanalan,
Sisidlan ng bunyi at bantog,
Sisidlan ng bukod-tanging katimtimann
Rosang bulaklak ng 'di mapuspos ng bait sa tao ang halaga,
Torre in David,
Torre na garing,
Bahay na ginto,
Kaban ng tipan,
Pinto sa langit,
Talang maliwanag,
Mapagpagaling sa mga maysakit,
Pagsasakdalan ng mga taong makasalanan,
Mapang-aliw sa nangagdadalamhati,
Mapag-ampon sa mga kristiyano,
Hari ng mga anghel,
Hari ng mga patriarka,
Hari ng mga propeta,
Hari ng mga apostol,
Hari ng mga martir,
Hari ng mga confesor,
Hari ng mga Birhen,
Hari ng lahat ng mga santo,
Haring ipinaglihi na 'di nagmana ng salang orihinal,
Haring iniakyat sa langit,
Hari ng kasantu-santosang Rosaryo,
Hari ng kapayapaan.
V. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan.
L. Patawarin mo po kami, Panginoon.
V. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan.
L. Paka-pakinggan mo po kami, Panginoon.
V. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan.
L. Maawa ka sa amin.
V. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
R. Nang kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon.
~
Manalangin Tayo-
Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng Iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pananalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao in Hesukristong Anak Mo. Pakundangan sa mahal Niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa Krus, ay papakinabangin Mo kami ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristo ring Panginoon namin. Siya Nawa.
~
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.