Wednesday, November 18, 2009

PASKO NA NAMAN!


***

PASKO NA NAMAN!

Pasko ay araw na pinakahihintay-hintay
Ang lahat ng tao ay nagmamahalan
Sapagka’t si Jesus sa ngayon ay isinilang
Kagalakang lubos ang dulot niya sa bayan
O talang maningning sa tatlong hari’y sumubaybay

Nang makita nila ang hamak na sabsaban
Anak na sanggol kalong ng Birheng mahal

Napaligiran sila ng mga hayop sa parang
Ang lahat ng pastol at mga tupa ay nagpugay
Mahimbing ang sanggol sa Inang kandungan
Awit ng mga angel ay masayang pakinggan
Nagdiriwang ang madla dahil “Pasko na Naman!”

Katha ni Laura B. Corpuz
Ika-13 ng Nobyembre, 2009
Jollybc2@gmail.com / laurabc@fsmail.bradley.edu
PASKO
***
Sa bandang silangan ay may natanawan
Talang maliwag sa atin ay patnubay
Ang lahat ng landas na ating daraanan
Liwanag ng tala ang ating susundan.
***
Ito ay nakaturo sa munting sabsaban
Ng sanggol na tutubos sa sanlibutan
Ang Birhen Maria kay Hesus ang nagsilang
Sa tabi ni Josep na amang mapagmahal.
***
Pasko ang tawag sa dakilang araw na ito
Maligayang maligaya ang lahat ng tao
May handa si Ninang, si Lola, at si Lolo
Hinihintay tayo upang mag-salu-salo.
***
Katha ni Laura B. Corpuz
Ika-13 ng Nobyembre, 2009

Thursday, May 28, 2009

DESINARIO SA KALULUWA

This prayer was posted by http://www.hagonoy.com/ in 2001, submitted by Laura B. Corpuz. If copied or used - it must accompany the paragraph explaining where the prayer originated from. Email laurabc@fsmail.bradley.edu for additional information.

Ang makapangyarihang dasal na ito para sa mga kaluluwa ay kinagisnan na ng mga taga-Baryo San Miguel, Hagonoy, Bulacan. Ang kopya ng dasal na ito ay nakasulat lamang sa lumang papel na naninilaw at nanlalabo na ang mga titik. Ito ay binuo, ninais, at minarapat na MULING ipalimbag upang manariwa sa mga kabataan at maipagpatuloy ang pagdarasal nila para sa mga kaluluwa. Malimit na dinarasal ito sa San Miguel kapag may namatay, naglalamay, araw ng kamamatayan, at kung Undas (Araw ng mga Patay). Maraming salamat kina Consuelo Balatbat, Betty Bodonia, Arsenia C. Cabazal, at Laura (Balatbat) Corpuz) sa pagkakabuo ng dasal na ito.
Ika-25 ng Abril, 2001
+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo, at Tao namang totoo, gumawa at sumakop sa atin, pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Sapagka’t ikaw nga po ang Diyos ko, Panginoon ko, at Ama ko, na iniibig ko nang lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na matibay sa loob ko, na hindi na muling magkakasala sa Iyo. Lalayuan ko at pangingilagan ang bawa’t makababakla sa loob ko sa masama at makalilibat ng dating sakit ng kaluluwa ko. Nagtitika naman akong magkumpisal ng dilang kasalanan ko at umaasa kong patatawarin mo rin alang-alang sa mahal na pagpapakasakit mo sa krus dahilan sa akin. Siya Nawa.

Ikaw po naman Mahal na Birhen, Panginoon naming Santa Maria, ay ipanalangin mo kami at ipag-amo sa anak mong mahal yayamang dati kang mapag-ampon sa aming taong makasalanan. Siya Nawa.

Buksan mo Panginoon naming Diyos ang mga labi’t dila namin; papag-ningasin mo ang aming puso; pawiin mo ang marumi at naka-gugulong panimdim. Liwanagin mo ang aming bait na gunam-gunaming taimtim sa loob ang pinag-daanan mong hirap at pagkamatay sa krus kalangkap ang kapait-paitang sakit na dinamdam ng giliw mong Inang kasantu-santuhan at kami’y marapat dinggin ng ‘di matingkala mong kamahalang nabubuhay at naghahairng walang katapusan. Siya Nawa.

Maawaing Hesus ko, lingapin ng mahabagin mong mata ang mga kaluluwa ng nangamatay sa binyagan, na ipinaghirap mo’t ikinamatay sa krus. Siya Nawa.

Hesus ko, alang-alang sa masaganang dugong ipinawis mo sa halamanan nang manalangin ka sa Amang Diyos,

* Sagot: Kaawaan mo at patawarin ang kaluluwa ni (Pangalan) _______________ .

Hesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng mukha mong kagalang-galang, *

Hesus ko, alang-alang sa limang libong hampas na tiniis mo, *

Hesus ko, alang-alang sa tinik na ipinutong sa Iyo na naglagos sa ulo mong kasantu-santuhan, *

Hesus ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangang kapait-paitan na pinapasan mo ang mahal na Santa Krus, *

Hesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan mong mukhang napuno ng dugong nalimbag sa Birang ni Veronica, *

Hesus ko, alang-alang sa Tunika mong natigmak sa dugo na dinali-daling hinubad sa iyo ng mga tampalasan, *

Hesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan mong katawan na ipinako sa Krus, *

Hesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan mong paa’t kamay na pinakuan ng matitigas na pako, *

Hesus ko, alang-alang sa tagiliran mong mahal na pinaglagusan ng sibat na binukalan ng dugo at tubig, *

N: Requiem aeternam dona eis domini
S: Et lux perpetua luceat eis
N: Requiescant in pace
S: Amen

Katamis-tamisan kong Hesus, na sa pagtubos mo sa sangkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. Nang may ika-walong araw ay nabuhos ang unang patak ng mahal mong dugo sa pagsunod sa utos ni Moises. Inari kang hamak ng mga hudyo; ipinagkanulo ka ni Hudas sa mga lilo. Isang halik sa mukha ang palatandaan. Iginapos at dinala sa kamamatayan na parang isang maamong Kordero. Ipinaghatid-hatiran ka sa apat na hukuman; kay Anas, kay Kaypas, kay Pilato at kay Herodes. Pinaratangan ka’t pinatotohanan ng mga bulaang saksi. Tinampal, pinagmurahanan, hinampas nang walang bilang, pinutungan ka ng tinik, at pinalo ng kawayan. Inaglahi kang tinakpan ng isang panyong pula. Hinalay kang hinubdan sa harap ng sambayanan. Ipinako ka at saka biglang ibinangon ang Krus na pinagpakuan sa Iyo. Ipinaris ka at ipinagitna sa dalawang magnanakaw. Pinainom ka ng suka at apdong mapait. Inulos ng sibat ang tagiliran mong mahal na binukalan ng dugo at tubig. Hanguin mo na po Panginoon naming Diyos ang kaluluwa ni (Pangalan)_______________ sa kinarorounang hirap pakundangan sa kapait-paitang sakit na dinalita mo’t pagsinta sa amin. At kami nama’y hanguin mo sa dusang walang hanggan sa impiyierno, alang-alang at pakundangan sa karapatan ng iyong Mahal na Pasyon at pagkamatay sa Krus nang marapat kaming mapasok sa maluwalhating bayan na pinaglagyan mo sa mapalad na magnanakaw na ipinakong isinama sa iyo, Poong Diyos, na nabubuhay at naghaharing kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang katapusan. Siya Nawa.

Litanya:

N: Panginoong Mahal,
S: Tulungan mo siya.
N: Hesukristong Anak ng Diyos,
S: Magdalang-habag ka sa kanya .
N: Panginoong walang hanggan,
S: Maawa ka sa kanya.
N: Kristo,
S: Pakinggan mo kami.
N: Kristo,
S: Paka-pakinggan mo kami.
N: Diyos Ama sa langit,
S: Maawa ka sa kanya. *
N: Diyos na tumobos sa sangkatauhan, *
Diyos Espiritu Santo, *
Santisima Trinidad na Tatlong Persona at Iisang Diyos, *

N: Santa Maria,
S: Ipanalangin mo siya,*
N: Santang Ina ng Diyos, *
Santang Birhen ng mga Birhenes, *
Ina ni Kristo, *
Ina ng Grasya ng Diyos, *
Inang kasakdal-sakdalan, *
Inang walang malay sa kahalayan, *
Inang ‘di malapitan ng masama, *
Inang kalinis-linisan, *
Inang kaibig-ibig, *
Inang kataka-taka, *
Ina ng mabuting kahatulan, *
Ina ng may gawa sa lahat, *
Inang mapag-adya, *
Birheng kapaham-pahaman, *
Birheng dapat igalang, *
Birheng dapat ipagbantog, *
Birheng makapangyayari, *
Birheng maawain, *
Birheng matibay na loob sa magaling, *
Salamin ng katuwiran, *
Luklukan ng karunungan, *
Mula ng tuwa namin, *
Sisidlan ng kabanalan, *
Sisidlan ng bunyi at bantog, *
Sisidlan mg bukod-tanging kataimtiman, *
Rosang bulaklak na ‘di mapuspos ng bait ng tao ang halaga, *
Torre in David, *
Torre na garing, *
Bahay na ginto, *
Kaban ng tipan, *
Pinto sa langit, *
Talang maliwanag, *
Mapag-pagaling sa mga maysakit, *
Sakdalan ng mga taong makasalanan, *
Mapang-aliw sa mga nangag-dadalamhati, *
Mapag-ampon sa mga kristiyano, *
Hari ng mga anghel, *
Hari ng mga patriyarka, *
Hari ng mga propeta, *
Hari ng mga apostol, *
Hari ng mga martir, *
Hari ng mga kompesor, *
Hari ng mga Birhenes, *
Hari ng lahat ng mga santo, *
Haring ipinaglihi na ‘di nagmana ng salang orihinal, *
Haring ini-akyat sa langit, *
Hari ng kasantu-santuhang Rosaryo, *
Hari ng kapayapaan, *

N: Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan,
S: Patawarin mo po siya, Panginoon namin.
N: Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan,
S: Paka-pakinggan mo po siya, Panginoon namin.
N: Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan,
S: Kaawaan mo po siya, Panginoon namin.

Sa ilalim ng iyong pagtatangkilik nagkakanlong kami Santang Ina ng Diyos. Sa tuwi-tuwinang kami’y dumadalangin, magdalita ka po at iyong dinggin lalo na at kung kami ay napapa-nganyaya, ipag-adya o maluwalhati’t mapalad na Birheng walang pagmamaliw.

N: Ipanalangin mo kami Santang Ina ng Diyos,
S: Nang kami’y maging dapat magkamit ng mga pangako ni Kesukristong Panginoon namin.

N: Panginoon naming Diyos, kalingain mo’t dinggin ang aming dalangin,
S: Makarating nawa sa iyong tainga ang aming pagdaing.

Aming ipagtatagubilin sa iyo, Panginoon naming Diyos ang kaluluwa ng iyong alipin na si (Pangalan)_______________. Sapagka’t siya ay namatay na dito sa ibabaw ng lupa ay ipatawad na ang awa mong walang hanggan sa mga nagawa niyang kasalanan at marapat nawang mabuhay sa iyo maparating man saan man. Siya Nawa.

Aba! Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba! Pinanaligan ka namin, ikaw nga po ang tinatawag naming, pinapanaw naming taong anak in Eba. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang-hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupa, bayang kahapis-hapis. Ay Aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw mo sa amin ay ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at matamis na Birhen.

N: Ipanalangin mo (kami/siya) o Santang Ina ng Diyos,
S: Nang (kami/siya) ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon namin.

N: (3) Ama Namin
(3) Aba! Ginoong Maria
(3) Requiem aeternam dona eis Domino

S: Et lux perpetua luceat eis
N: Requiscant en pace
S: Amen.

O Diyos Amang naghabilin sa amin, sa mga bakas ng paghihirap mo at sa mapalad na sabanas na ibinalot sa kabanal-banalan mong katawan nang maibaba ka ni Hosep sa Krus, ipagkaloob mo sa amin, maawaing Panginoon, alang-alang sa pagkamatay mo at sa pinagbaunan sa iyo na ang kaluluwa ni (Pangalan)________________ ay dalhin mo sa tinatahanan at pinaghaharian ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, Diyos magparating man sa walang hanggan. Siya Nawa.

(3 Ulit) Santong Diyos, Santong Makapangyarihan, Diyos na walang kamatayan.

Alavado Sagrado Corazon de Jesus, Alavado Sagrado Corazon de Maria, Alavado Sagrado Corazon de Jose, Alavado Sagrado Corazon de Joaquin, Alavado Sagrado Corazon de Ana Vendito, Alavado Cia, Santisimo Sacrameto del altar, del Olimpia, Imaculada Concepcion del Virgen Maria, Madre de Dios, Senora Nuestra concevida, coemansa, certificado original, impremer estandarte deciser natural por siempre mas. Amen Jesus.

N: Ave Maria Purisima (3 ulit)
S: Sin pecado consevida (3 ulit)

+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Friday, May 22, 2009

SAN MIGUEL ARKANGHEL FIESTA MAY 7-8, 2009

MGA PALARO SA FIESTA

laurabc@fsmail.bradley.edu

Some of these games were played at San Miguel Elementary School (now Teodora Cruz Elementary School) during our grade school days in the early 50’s. We had so much fun during those days especially during recess, before, and after classes.  I also learned some of these games and songs written by many different authors when I taught preschool for several years at the YWCA in Peoria, Illinois.    Sixty years or more had passed, my husband, Ric, and I, sponsored the San Miguel Fiesta on May 7-8, 2009. With the economy affecting everybody in the world, we thought we could still have fun and enjoy the Fiesta with a simple celebration giving more emphasis to the patron saint, St. Michael the Archangel. So we proposed some cost-cutting activity like playing a few of our local and old-fashioned games. I consulted with our former teacher and principal, Mr. Vicente D. Santos, who came home from California. Friends, relatives, and the “Kabataan” organizations were very supportive of the idea and we couldn’t thank them enough for their assistance. The "Kabataan" prepared some other games that were incorporated with the list below. The games were organized to get more exciting as it got closer to the Fiesta day. The number of children that came on the first day of the activity was unbelievable. The barrio residents (young and old) enjoyed the prizes they received from playing the games that ran from May 2-6, 8. The remaining prizes were raffled off after the Fiesta day mass celebration.

Despite the threat of the typhoon that dumped heavy rain in the region and hit Pangasinan, through the intercession of the patron saint, we had a sunny day on May 8th. That allowed us to continue the fun, enjoyed the colorful fireworks, held the long processions in the morning and in the evening in honor of our patron saint St. Michael the Archangel. We thanked everyone who, in one way or another, helped to make this May 7-8, 2009 Fiesta a huge success. We owe it to all the residents and barrio organizations.
*
Pen Pen de Serafen
Need: Children 5-10
The children chanted "Pen pen de Serafen, De San Miguel, De Arkangel...

Buuin ang mga Salita: (Word Puzzle/Scramble)
Need: Players of all ages
Mixed-up letters forming "SAN MIGUEL ARKANGHEL PISTA MAYO 7-8" and "MALIGAYANG PAGDIRIWANG" were given to two groups of players. The first group that finished first won the game.

Choose a Tree (Acacia, Mango, etc.)
Need: Children 10-14, three - four huge trees, 3 numbered cards.
The trees are numberd 1,2,3. Children are asked to run to the tree they chose. A leader pulls a number and children around this tree are eliminated. The game continues until only 1-3 children are left around the chosen tree. They are declared the winners.


Karera ng Bao ng Niyog (Patiyakad)
(Coconut Shell Race)

Need: Even number of boys and girls 7 – 10 years old; several pairs of coconut shells depending of the number of players.

Each player must have a pair of coconut shells with strings about 1 meter long depending on the height of the player. String must be firmly knotted securely at the bottom inside the shell.
Draw 2 parallel lines about 8 – 10 meters apart. One line is the starting point and the other is the finish point.

Children (mixed boys and girls) form 2 lines. On the starting line the players stand side by side. Players put coconut shells under feet placing the string between the big toes and the small toes while holding on to the loose end of the string or rope.

At the signal, the players walk with the coconut stilts towards the goal or the finish line and turn around to return to the starting line. Players give the coconut stilts to the next player in line and walk to the finish line. The process continuous until the last players had their turns. The first team that finishes the race wins the game.

Pahabaan
Need: 2 - 3 teams of players age 8 - 12 years old. Players spread out, put out shirts, belts, ties, shoelaces, headbands, etc. At the go signal, players connect all items they have in their possesion. Whichever group has the longest connected items win the game.

Pahabaan ng Boses - (San Migueeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllll)
Need: Children 5-7 years old. Time clock. Choose a word players have to say and hold as long as they can. Whoever can hold it without breathing wins the game.

Karera ng Timba ng Tubig(Water Bucket Race)

Need: 2 buckets filled with water; even number of boys and girls 7 -10 years old.

Draw 2 parallel lines about 8 – 10 meters apart. One line is the starting point and the other is the finish point.

Children (mixed boys and girls) form lines. On the starting line the players stand side by side. With the bucket of water players walk from the starting line to the finish line and turn around to return to the starting line without spilling any water. Players had the bucket of water to the next players who do the same thing. The team that finishes first with more water left in the bucket wins the race.

Karera ng Itlog(Egg Race)

Need: At least 2 hard boiled eggs and 2 tablespoons or as many teams playing
Players: 7 – 10 years old boys and girls
Draw parallel lines about 8 – 10 meters apart. Two players serve as the starting point and other as the turning point.
Formation: Players form 2 lines.

The first players of each team hold the spoon with the hard boiled egg. They walk as fast as they can from the starting point to the turning point and then return to the line to turn over the spoon with the egg to the next player without dropping the eggs. If a player drops the egg this player picks up the egg, puts it back in the spoon and continues to play.
The next players repeat the movement until everyone in the team has had a turn. The first team to finish wins the game.

Egg Toss
Need: 1 dozen eggs. 12 pairs of players
Outdoor: Have players/partners form 2 lines. Give an egg to each of the players on one side/line. Start tossing the eggs to their partners who try to catch the eggs without dropping them on the ground. Players who dropped/broke their eggs are out. Continue to play the game until only a pair is left who is then declared as the winner.

Clothespins Game
Need: 2 dozens clothespins, 10 ft long clothesline, and players at least 13 years of age
Have 2 players hold the ends of the clothesline. Place the clothespins on the clothesline.
Players (with one hand behind their backs) take turns removing the clothespin from the clothesline with only one hand. Whoever can remove the most clothespins wins the game.

Balloon Popping
Need: Balloons, and players 10 – 12 years of age
Outdoor: Children blow/inflate and tie 3 balloons onto one ankle. At the go signal the players start to go around popping each other players’ balloons by stepping, stumping, kicking the balloons. Whoever is left with at least 1 inflated balloon still tied to the player’s ankle wins the game.

Spin the Plate/Bottle
Need: A paper plate or empty bottle. 8 – 10 Children 8 – 10 years of age stand in a big circle.
Outdoor: The leader starts with spinning the plate/bottle. While the plate/bottle is spinning the leader calls out a name of the players who then tries to get the spinning plate/bottle before it stops spinning. If the player catches the object the player goes back to the circle and the game continues. However, if the player did not catch the item this player is out of the game. The leader starts another round.

Apple Dance – Couples

Need: Apples or any round fruit, couples/partners. Those that wear eyeglasses must remove them while playing this game.  Couples place an apple or santol between their foreheads. The music will play any tune - sometimes fast sometimes slow. The last 1-2 couples that stay win the game.

Safety Pin Game(Couples)

Need: A lot of safety pins, couples (husbands must be out of sight). With only the wives standing still have another player pin clothespins everywhere in the clothes (front, back, lower hem, sleeves, neck collar, skirt, pants, etc. Bring the husbands in and have them look for the pins. The one that finds the most pins wins the game. (No coaching please!).

Day and Night
Need: 1 wooden shoe or 1 slipper
Players: Boys and girls 6 – 12 years of age

Children form 2 teams (“night” team and “day” team). They stand 10 feet away opposite each other. Two lines are drawn on the ground and the teams stay behind their designated safe line. The top part of the shoe/slipper is assigned to the “day” team and the bottom part of the shoe/slipper is assigned to the “night” team.

The leader tosses the wooden shoe/slipper into the air while the players watch how it is going to land on the ground. If it falls down with the top of the wooden shoe facing up, the “Day” team tags the “Night” team. Anyone tagged becomes a part of the “Day” team. If the wooden shoe/slipper falls facing down the “Night” team tags the “Day” team. The tagged players then become part of that team. The players can only tag other players up to the safe line drawn on the ground.
Whichever team tags the most players wins the game.

Ankle Race
Need: Children 5-10 years old. Draw starting point and turning points. Form 2 teams.
2 Children grab their ankles, holding on to them all the way and race toward the turning point and back to the starting points. They then touch the next children in line and do the same thing until everyone has had a turn. The first team to finish wins the game.

Feather Race
Need: Children 5-10 years old. Paper plates and feathers on each plate.
Each child holds a paper plate with a feather on it; walks to the turning point; goes back to the starting line and hands the paper plate with feather on to the next player. Continue the game until all players have gone. The first team to finish wins the game. If the player loses the feather, player must pick it up and put it back in the plate. The game continues.

Lollipops
Need: Children and 1 less lollipop than the players
Place the lollipops on a straight line across from the children. At a given signal, the children run and take a lollipop each. The child that does not get a lollipop is eliminated but is given 1 lollipop for consolation prize. The game continues until all lollipops are gone.

Nut/Corn Race
Need: Children 5-8 years old; 2 bowls of nut/corn for each team. Draw starting and turning points.
Players stand behind the starting points. Place the bowls full of nuts/corn at the starting points. Place empty bowls at the turning points. From the starting points each player scoops up as many corn/nuts on the back of their hands and drops them into the empty bowl and runs back to the team. Some nuts/corn will fall off along the way; these may not be picked up. The next players do the same thing. The team that gets the most nuts/corn in the bowl wins the game.

Fruit Race
Need: Children 5-8 years old, fruits and ruler/pencil.
Children form 2 teams of equal number of players. Each team is given a fruit and a pencil or ruler. At the go signal, the first players roll the fruit with the pencil/ruler to the turning points and back to the line. They give the ruler/pencil to the next in line and do the same thing. The first team to finish wins the game.

Fruit Basket Upset

Need: Children 5-10 years old. Players form a hug circle. Children are asked their favorite fruit. When the leader yells a certain name of fruit (banana/mango/apple/etc.) all players with that name exchange places. When the leader yells “fruit basket upset” all the players exchange places. There’s no loser in this game, just fun!

Mina sa Harina
Need: 4 - paper plates with coins covered with flour. Children 7-10 years of age.
Participants are blindfolded. They are to blow away the flour to uncover the coins (equal amount) and whoever gets done first wins the game. Players who uncovered the coins keep them.

Tuesday, February 10, 2009

NURSERY RHYMES AND SONGS

laurabc@fsmail.bradley.edu
jollybc2@gmail.com

I taught these nursery rhymes and songs, from various unknown sources, to the pre-school children at the Lakeview YWCA, Peoria, Illinois, 1969 -1978. Some of them were taught to the grade school children at Teodora Cruz Elementary School, Hagonoy, Bulacan; Cabatuan Elementary School, Isabela, and Rodriguez Elementary School, Caloocan City, Philippines.

There are a few Girl Scout songs added to this compilation.

BODY PARTS:

My Body

This is the circle that is my head.
This is my mouth with which words are said.
These are my eye with which I see.
This is my nose that’s part of me.
This is the hair that grows on my head.
This is my hat all pretty and red.
This is the feather so bright and gay.
Now, I’m all ready for school today.

How It Goes (Body Parts)

These are my ears and I have two
These are my eyes and I see you
This is my chin that moves to talk
And I use my legs to take a walk.

See how I breathe through my nose
I have to bend to touch my toes
So, this is how it goes.

Shoulders, chest, arms and head
And with all of them, jump into bed.

Ears, eyes, and chin,
Legs, toes, and chest
Nose, shoulders, arms
Ang then the head
So, this is how it goes.

Fingers

This is the way my fingers stand (3x)
This is the way my fingers stand
So early in the morning
(dance about/fold my hands)

This is the way they go to rest (3x)
(Cup hands loosely, palms up and place in lap)

Busy Fingers

This is the way my fingers stand (3x)
So early in the morning.
This is the way then dance about (3x)
So early in the morning.
This is the way I fold my hands (3x)
So early in the morning.
This is the way they go to rest (3x)
(Cup hands loosely, palms up and place in lap

Five Fingers

Five fingers on this hand – (right)
Five fingers on that hand – (left)
A dear little nose
A mouth like a rose
Two cheeks so tiny and fat
Two eyes, two ears
And ten little toes
That’s the way the baby grows.

I’ve Got an L-O-V-E

I’ve got an L-O-V-E
Here in my heart I’ve got it (3x)
I’ve got an L-O-V-E
Here in my heart I’ve got
Here in my heart to stay.

(I’ve got an L-O-V-E
Here in my head I got it.
Here in mouth I got it.
Here in my ears I got it.
Here in my hands I got it.
Here in my feet I got it.
All over me I got it to stay.)

Ten Little Fingers

I have ten little fingers
And they all belong to me
I can make them do things
Would you like to see?

I can shut them up tight
Or open them wide.
I can put them together
Or make them all hide.

I can make them jump high
I can make them jump low
I can fold them quietly
And hold them just so.

Hands

My right hand touches my nose – so
My left hand touches my toes
My right hand touches my knee
My left hand makes a great big C.

My right hand goes behind my back
My left hand gives my hip a smack
My right hand taps my shoulder now
My left hand helps me make a bow.

Now I’m in school and I must n\know
My left and right and not be slow
Which right? Which left?
I’ll never miss
And now with both, I’ll throw a kiss.

Hands on Your Shoulders

Hands on shoulders, hands on knees
Hands behind you, if you please
Touch your shoulders, now your toes
Now your hair, and now your nose.

Hands up high in the air
Down at your sides
Now touch your hair.
Hands up high as before
Now clap your hands 1-2-3-4.

Clapping Hands

Clapping, clapping, clap, clap, clap (2x)
Clapping, clapping, softly clap
Clapping, clapping, time to stop.

Nodding, nodding, nod, nod, nod (2x)
Nodding, nodding, slowly nod
Nodding, nodding, time to stop.

Tapping, tapping, tap, tap, tap (2x)
Tapping, tapping, quietly tap
Tapping, tapping, time to stop.

Hands Up! Hands Down!

Hands up, hands down (2x)
Watch them go up
Watch them come down
Hands up, hands down.

Busy Body

Two little feet go tap, tap, tap.
Two little hands go clap, clap, clap.
Two little leap up from the chair.
Two little arms go up in the air.
Two little hands go thump, thump, thump.
Two little feet go jump, jump, jump.
One little body goes round and round
One little child sits quietly down.

My Hands

Open them; shut them
Give a little clap
Open them; shut them
Put them in your lap.

Creep them; creep them
Slowly upward to your rosy cheeks
Open wide your shiny eyes
And through your fingers peep.

My Nose

It doesn’t breathe; it doesn’t smell
It doesn’t feel so very well
I’m discouraged with my nose
The thing it does is blow.

Sneezing

Air comes in tickly through my nose
Then very quickly out it goes, ahh-choo!

With every sneeze I have to do
I make a breeze, ahh-choo!

Two Hands

Two little hand so soft and white
This is the left; this is the right
Five little fingers standing on each
So I can hold a plum or a peach
But when I get as big as you
I’ll show you what these hands can do.

Little Men

(Right Hand and Left Hand)
A little man came out this house
He looked up the street (point thumb up)
He didn’t see anybody
He looked down the street (thumb down)
He didn’t see anybody
He looked across the street
(point thumb toward the other hand)
He didn’t see anybody
So he went back in his house.

Both little men came out of their houses
They looked up the street
They didn’t see anybody
They looked down the street
They didn’t see anybody
They looked across the street
“Hello,” they said (wave thumbs)
Then they went back in their little houses.

Fee, Fie, Fo, Fum

Fee, fie, fo, fum
(Point to little fingers)
See my finger
(Finger before thumb)
See my thumb
Fee- fie, fo, fum
Finger’s gone, (hide finger)
So is thumb.

My Face

Eye winker (point to the left eye)
Tom tinker (point to the right eye)
Nose smeller
Mouth eater
Chin chopper, chin chop
Chin chopper, chin (touch chin)

My Hands Upon My Head

My hands up on my head I place
Up on my shoulders on my face
At my waist and by my side
And then behind me, they will hide
And I’ll raise them way up high
And make my fingers fly, fly, fly
And clap, clap, clap and 1, 2, 3
And see how quiet they can be.

I am Glad

I am glad for two bright eyes
To see the world so bright
To wink and blink and close so tight
At bedtime every night.

I am glad for my little ears
To hear the meadow lark
To her the wind blow oo-oo-oo
And hear the doggies’ bark.
I am glad for my little nose
To smell the flowers sweet
And I am glad I have a mouth
That can smile and talk and eat.

I am glad for my two hands
That can clap and play
I am glad for legs and feet
To run and skip all day.

Wiggle Song

My thumbs are starting to wiggle (3x)
Around, around, around.

My thumbs and fingers are wiggling (3x)
My hands are starting to wiggle (3x)
My arms are starting to wiggle (3x)
My head is starting to wiggle (3x)

Now all of me is a-wiggling (3x)
Around, around, around.

Stand Up and Look Around

Stand up and look around
Shake your head and turn around
Stamp your feet upon the ground
Clap hands and then sit down.

Look Around

Look around the room with me (3)
I see a girl in pink
(friend/someone)

Children:

Toodle-ei-o

Toodle-ei-o, toodle-ei-o
Come take a ride
There’s a pony for you
Toodle-ei-o, toodle-ei-o
On the Merry

Preparing for School

This little boy is going to bed
Down on the pillow he lays his head
This is the way he wraps
In his covers so tight
This is the way he sleeps all night.

Morning comes, he opens his eyes
And back with a toss the covers fly
Up he jumps, got dressed and away
He’s ready for nursery school all day.

Good Morning!

Good morning (3x)
How are you?
I’m fine, I’m fine
I hope that you are too.

Good Morning To You

Good morning to you (2x)
Good morning dear friends
Good morning to you.

Time To Rise

A birdie with a yellow bill
Hopped up on my window sill
Cocked his shinning eye and said
“Aren’t you ‘shamed you sleepy head?”

Cuckoo Clock

Tick – tock, tick – tock
Hear the little cuckoo clock
Tick – tock, tick – tock
Now he’s calling four o’clock
Cuckoo (4x)

The School Bus

Oh the driver blows the school bus horn
With a honk and a toot-dee-ay
And the people all stop as we roll on by
On our way to school each day.

* And the people all look
* And the people all nod
* And the people all wave

Make New Friends

Make new friends
But keep the old
One is silver
And the other’s gold.
(Sing 3 rounds)

Jack-in-the-Box

Jack in the box still as a mouse
Deep down inside his little dark house
Jack in the box resting so still
Will you come out?
Yes, I will!

Jack in the box
Sitting so still
Please come out
“Yes, I will.

Jack Will Pop!

Here is a box
And here is a top
Lift up the lid
And out Jack will pop!

Five Little Girls

Five little girls woke up in their beds
This little girl jumped out of bed
This little girl shook her curly head
This little girl washed her sleepy face
This little girl got all her clothes in place
This little girl put on her shoes and socks
And they all ran down to breakfast
When the time was eight o’clock.

Jenny Jones (Singing Game)

What do we do on a rainy day ? (2x)
What do we do on a rainy day?
* Everyone, stand up
* Everyone, sit down
* Clap your hands together
* Tap your feet on the floor
* Skip around in a circle.

Bow, Bow, O Belinda

Bow, bow, O Belinda (3x)
Won’t you be my darling.

Right hand round, O Belinda (3x)
Left hand round, O Belinda (3x)
Both hands round, O Belinda (3x)
Shake that right foot, O Belinda (3x)
Shake that left foot, O Belinda (3x)
Roll under, O Belinda (3x)
Shake your head, O Belinda (3x)

Tippy, Tippy, Tiptoe

Tippy, tippy, tiptoe
Here we go
Tippy, tippy, tiptoe
To and fro
Tippy, tippy tiptoe
Time to hop
Tippy, tippy, tiptoe
Time to stop.

Counting Song

One, two, the cow says “moo.”
Three, four, the lions roar.
Five, six, the monkey does tricks.
Seven, eight, who’s sitting on the gate?
Nine, ten, a big fat hen. Start to count all over again

Five Little Alligators

Five little alligators peeping at the door
One crawled away and then there were 4
Alligators, alligators, happy and gay
Alligators, alligators crawled away.

Speckled Frogs

Ten little speckled frogs
Sat on a speckled log
Catching some most delicious bugs
Yum, yum!

One jumped into the pool
Where it was nice and cool
And there were nine green speckled frogs, glub!, glub!

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, none.

A Fish Story

One, two, three, four, five
I caught a fish alive
Six, seven, eight, nine ten
I let it go again.
Why did you let it go?
Because it hurt my finger so.
Which finger did it bite?
The little one on the right.

CHILDREN AT PLAY

Building Blocks

Building blocks (2x)
What can I build?
Building blocks (2x)
What shall I build?

I will build an airport (3x)
I will build an airport
That’s what I will build.

Here Comes Mary

Here comes Mary down the street
Hopping along on merry feet
She’s just as happy as she can be
She’s coming to my house
To play with me.

(Skipping/running/jumping
Skating, walking)

Come and Dance

Come and dance, come and dance
Along with me
Swing your arms and turn around
Pull your scarves and swing them high
Swing them low, swing them high. (2x)

A Little Boy

A little boy went walking
One lovely summer day
He saw a little rabbit
That quickly hopped away.

He saw a shining river
Go winding in and out
And little fishes in it
Are swimming all about.

A-ram, Sam, Sam

A-ram sam, sam (2x)
Guli, guli, guli, guli, guli
A-rm, sam,sam.

Shoo Fly

Shoo fly, don’t bother me (3x)
For I belong to somebody.
This is the way I clap my hands (3x)
And clap, and clap, and clap.

This is the way I want to cry.
This is the way I want to dance.
This is the way I want to fly.
This is the way I want to hop.
This is the way I want to skip. Etc.

Skip to My Loo

Choose your partner, skip to my loo (3x)
Skip to my loo, my darling
Loo, loo, skip to my loo (3x)
Skip to my loo, my darling.

Lost my partner, what shall I do? (3x)
Loo, Loo, skip to my Loo (3x)
Skip to my Loo, my darling.

Found another, just as true (3x)
Skip to my Loo, my darling.
Loo, Loo, skip to my Loo (3x)
Skip to my Loo, my darling.

Promenade all, and skip to my Loo (3x)
Skip to my Loo, my darling.
Loo, Loo, skip to my Loo (3x)
Skip to my Loo, my darling.

Stand Up and Look Around

Stand up and look around
Shake your head and turn around
Stamp your feet upon the ground
Clap hand and then sit down.

Time to Choose a Partner

Choose your partner, what’s his name?
Stand together for this game
Face to face, toe to toe
When the music starts be ready to go.

Pease Porridge Hot

Pease porridge hot, pease porridge cold
Pease porridge in the pot
Nine days old.

Some like it hot, some like it cold
Some like it in the pot
Nine days old.

Swinging in the Lane

Swinging in the lane
Susie, Ann and Joe
Up they go and down
Again, and up again they go.

Lucy Lost a Letter

Lucy lost a letter
Larry lost a lock
While they were running
All around the block.

Tramp! Tramp!

Tramp, tramp, tramping (2x)
Stamp, stamp, stamping (2x)
On the sidewalk, on the street
Tramping, stamping go our feet.

Hee-Hi-Ho-Hum

See healthy Harry come
He is happy
He is strong
Hear his happy little song
Hee-hi-ho-hum

Peter

Peter wants a pony
Peter wants a pig
Peter wants a pail of paint
Peter thinks he’s big.

Pair of Tennis Shoes

A pair of tennis shoes
A pair of tennis shoes
I want a pair of shoes
A pair of tennis shoes.
(Shiny/leather)

Wee Willie

Wee Willie went out to play.
Wee Willie ran away.
Wee Willie’s wagon went too.
And Wee Willie’s mother
Didn’t know what to do.

A Penny Down a Crack

Jingle, jingle Jack, a penny down a crack
Twenty men and all their wives
With sticks and picks and pocket knives
Digging for their very lives
To get their penny back.

Merry-Go-Round

Clang! Clang! Clang! All aboard!
Children love a merry-go-round (3x)
Children love a merry-go-round
A merry, merry. merry-go-round.

Clang! Clang! Clang! All off!

Ring Around the Rosy

Ring around the Rosy
A pocket full of posies
Ashes, ashes, we all fall down.

Ring around the Rosy
A pocket full of posies
All the girls in our town
Voted for uncle Josie.

Will You Come and Play a Game

Will you come, Oh! will you come
Will you come and play a game
We can run and skip and slide
We can jump and swing inside
Will you come, Oh! will you come
Will you come and play.

Come Along and Sing

Come along and join our singing
Come along and join our song
Teera-lee-ra-lee-ra-lee
Teera-lee-ra is our song.

COLORS:

Yellow

A squash is yellow, a lemon is too
And the big yellow sun, who shines down on you
Some flowers are yellow
They smell so sweet
A banana is yellow and good to eat
Yellow is bright and pretty to me
Yellow is such a nice color to see.

OCCUPATION:

Fireman

I am a fireman small
I hear the firebell call
I put on my boots and coat and hat
And climb on my truck tall

I turn my truck about
“There’s the fire,” I shout
I get my hose and squirt and squirt
Until the fire is out.

Five Little Firemen

Five little firemen
Standing in a row
1, 2, 3, 4, 5 they go.
Hop on the engine with a shout
Quicker than a wink, the fire is out.

Ten Little Firemen

Ten little firemen sleeping in a row
Ding! Dong! Goes the bell
Down the pole they go
Jumping on the engine, Oh! Oh! Oh!
Using the hose, so, so, so
Putting out the fire
Then home so slow
And back to bed, again in a row.

The Mailman

The mailman whistles
The mailman sings
From house to house
The mail he brings.

The mailman whistles
The mailman sings
“How do you do?
A letter for you.”

Mother, Mother, I am Ill

Mother, mother, I am ill
Call the doctor over the hill
In came the doctor
In came the nurse
In came the lady
With the alligator purse.

“Measles,” said the doctor
“Mumps,” said the nurse
“Nothing,” said the lady
With the alligator purse.

Jolly Policeman

I’m a jolly policeman
Standing tall and straight
When I hold my head up high
The cars all stop and wait.

When I spread my arms out
You may cross the street
Do not run or walk too fast
And do not drag your feet.

Policeman

Policeman, policeman
How very tall you stand
All the cars will stop for you
When you hold up your hand.

Policeman, policeman
Wouldn’t it be nice?
If all the cars would stop for me
When I hold up my hand.

A Farmer with a Truck

I am a farmer with a truck
I drive it all around
I load the back with apples ripe
And take them into town.

Our Milkman

Our milkman’s name is Mr. Brown
He drives a truck around the town
And leaves the milk outside our door
When I’m asleep at half past four.

Some morning I would like to meet
The milkman coming down the street
And help him set the bottles down
On the porches in the town.

PETS/ANIMALS/INSECTS

Bunny

See my little bunny
Ears so long and funny
Hoppy toes, a wiggly nose
Come and stroke his nice soft fur.

Alligator

5 little alligtors peeping at the door
1 crawled away and then there were 4
Alligator, alligator happy and gay
Alligator, alligator crawled away. Etc.

1 little alligator peeping at the door
1 crawled away and then there was none
Alligator, alligator happy and gay
Alligator, alligator crawled away.

Animals on the Farm
(Skip to My Loo)

Cows on the farm say “moo, moo, moo”
Moo, moo, moo, my darling.

(Birds on the farm say “tweet…”
Cats on the farm say “meow…”
Dogs on the farm say “ruff…”
Ducks on the farm say “quack…”
Geese on the farm say “ssss….”
Horses on the farm say “ney….”
Pigs on the farm say “oink…”

Tell Aunt Rhody

Go tell aunt Rhody (3x)
The mother goose is dead.

The one she’s been saving (3x)
To make a feather bed.

The old gander’s weeping (3x)
Because his wife is dead.

The goslings are mourning (3x)
Because their mother’s dead.

She died in the millpond (3x)
Standing on her head.

Go tell aunt Rhody (3x)
The old gray goose is dead.

Little Ducks

Five little ducks went in for a swim
The 1st little duck put his head in
The 2nd little duck out his back in
The 3rd little duck said “quack” (3x)
The 4th little duck with his tiny brother
Went for a walk with the father and mother.

What Do They Say?

When cats get up in the morning
What do they say?
When cats get up in the morning
They always say “Good Day.”
Meow, meow meow, that is how they say “Good Day.”
Meow, meow, meow, that is what they say.

Dogs – ruff cows – moo
Birds – tweet horses – ney
Pigs – oink frogs – croak

When we get up in the morning
What do we say?
When we get up in the morning
We always say “Good Day.”
Good Day, Good Day, that’s exactly what we say
Good Day, Good Day, that is what we say.

Bingo

A big black dog was on the farm
And Bingo was his name (2x)
B-I-N-G-O (3x)
And Bingo was his name

Little Doggy

I know a little doggy
He has a stubby tail
He isn’t very chubby
He’s skinny as a rail
He’ll always be a doggy
He’ll never be a hound
You buy them at the butcher shop
At 90 cents a pound.
Bow-wow-wow- HOT DOG!

A Green Frog

On the edge of a pond
On a great big log
Sat patiently waiting
A speckled green frog
He winked, and he blinked
And he rolled each eye
Then SNAP! went the frog
At a little green fly.

Frog in a Pool

There was a frog lived in a pool
Sing, song, kitty, can’t you ky-mee-o
He lived there just like a fool
Sing, song, kitty, can’t you ky-mee-o
Kee-ro-ky-mee, day-ro-dime
Warm a-swarm subble, bubble , sip-sap
Tip-tap, ting-tong; make cat sing song
Kitty can’t you ky-mee-o.

Ten Little Frogs

Ten (10) little speckled frogs
Sat on a speckled log
Catching some most delicious bugs, Yum, yum.
One jumped into the pool
Where it was nice and cool
And there were 9 speckled frogs
Yum! Yum!

One little speckled frog
Sat on a speckled log
Catching some most delicious bugs
Yum, yum
He jumped into the pool
Where it was nice and cool
Then there were NO green speckled frog
Glub! Glub!

Monkey

When you clap your hands
The monkey claps his hands
Monkey see, monkey do
Monkey does the same as you.

The Little Kitten

Five little mice came out to play – 1-5
They saw a little kitten and they all ran away – 1-5
Five little birds hopped on the ground – 1-5
They flew to a tree when the kitten jumped around – 1-5.

My Pets

I have five pets that I’d like you to meet
They all live with me on Mulberry St.

This is my chicken, the smallest of all
He comes a-running whenever I call.

This is my duckling, he says quack, quack, quack
As he shakes the water off his back.

This is my rabbit, he runs from his pen
Then I must put him back in again.

This is my kitten, her coat’s black and white
She loves to sleep on a pillow at night.

Here’s my puppy, who has lots of fun
He chases the others and makes them run.

Gray Ponnies

The little gray ponnies are all in the barn
They want to go out and play
Now watch them and see them
Jump over the fence
And gallop and gallop away. (3x)

The gray ponnies go back in the barn
They’re going back home to stay
Going back home to stay. (2)

Gathering the Eggs

Down on the farm, gathering the eggs
Chasing away the old red hen.
How many eggs can you find?
2, 4, 6, 8, 10.

My Little Parakeet

Oh my little parakeet is just as friendly as can be
He sings and chirps and drinks his water
Then he talks to me
Hip, hip, hip, hip, hip, Hurrah 2x

Oh my little parakeet is just as vain
As he can be
He looks into his mirror,
Then he cocks his head at me.
Hip, hip, hip, hip, hip, Hurrah 2x

If You Were a Farmer
(Lassie)

Oh, if you were a farmer (3)
Oh, if you were a farmer
What would you do?
1. … gather eggs for breakfast (3x)
That’s what I would do.
2. … ride the cow to pasture (3x)
3. … milk the cow each morning (3x)
4. … feed the chicken each morning (3x)
5. … go plowing with a tractor (3x)

Ten Yellow Chicks

Five eggs and five eggs
That makes ten
Sitting on top is a mother hen
Crackle, crackle, crackle
What do I see?
Ten yellow chicks fluffy as can be.

Who Made All…?

Who made all the flowers that bloom (3x)
Who made all the flowers that bloom
God in heaven above.

Birds that fly
Trees that grow
Fish that swim
Grass that grow
Bunnies that hop

PETS

Fido

I have a dog his name is Fido
I have raised him from a puppy
He can stand up on his hind legs
If you hold his front legs up.

Mother Puss

Mother puss lies fast asleep
Kittens too, make not a peep
But the kittens love to play
Softly now they run away
Mother puss wakes up to see
No baby kittens where can they be?

Kitty & Mouse

Kitty cat I hear a mouse
Pitter, patter through the house
Kitty hurry, kitty run
Run or you will miss the fun!
Run, run, run, run, run

In a Spider Web

In a spider’s web, a little elephant was hung
He was lonely there and so he called another one.

In a spider’s web, a little elephant was
Hung
They were lonely there and so they called another one.

Three Little Kittens

Three little kittens, they lost their mittens
And they began to cry
Oh mother dear, oh mother dear
Our mittens, we have lost
Lost your mittens, you naughty kittens
Then you shall have no pie.

The three little kittens, they found their mittens
And they began to cry
Oh mother dear, see here, see hear
Our mittens, we have found.
What? Found your mittens, you good little kittens,
Then you shall have some pie.

Pussy Willow

I know a little pussy
Her coat is silver gray
She lives down in the meadow
Not very far away
Although she is a pussy
She’ll never be a cat
For she’s a pussy willow
Now what do you think of that?
Meow, meow, meow, meow, Scat!

Little Miss Turtle

Little Miss Turtle hidden so well
With herself, all tucked in under her shell
Put out her head and looked all about
She said, “It’s a nice day, I think I’ll go out.”

Snake

A snake slipped through the thin green grass
A silver snake, I watched it pat
It moved like a ribbon, silent and slow
I think it smiled as if it passed my toes.

Do You Know?

Who lives in a house of glass so round
And never make a sound?

Who lives in a small wire house
That sings, and sings, and sings?

Who lives in a straw house in a tree
That hides her babies from you and me?

Who lives in a hollow tree in the wood
That he fills with nuts for his winter food?

Who lives in a house with mother and father
And maybe a sister and maybe a brother?

Kitty and Mouse
(3-1-74)

My kitty saw a little mouse
He chased her all around the house
Come kitty, I’ll give you a pat
We’ll let go poor little mouse.
(For catching teeny, tiny mouse.)

Two Little Kittens

Two little kittens found a ball of yarn
As they were playing near a barn
One little kitten jumped in the hay
The other little kitten ran away.

Kitten is Hiding

A kitten is hiding under a chair
I looked and looked for her everywhere
Under the table and under the bed
I looked in the corner and when I said
“Come kitty, come kitty, here’s milk for you.”
Kitty came running and calling mew, mew, mew.

Tall and Small

Here is a giant who is tall, tall, tall
(Stand up tall)
Here is an elf who is small, small, small
(Slowly sink to the floor)
The elf who is small will try, try, try
(Slowly rise)
To reach to the giant who is high, high, high.
(Stand tall, stretch, and reach arms high)

Turkey

I have a turkey in my garden
His name is Dan
The feathers in his tail are brown and tan
When he walks he wobbles
When he talks he gobbles
And he spreads his tail
In a big wide fan.

PLANTS/TREES:

Apple Tree

Way up high in an apple
Two little apples smiled at me
I shook the tree as hard as I could
Down came the apples
Hhhhmmmm, were they good!

Fruits

Fruits, many, many fruits many fruits for sale,
Many, many, many fruits, many fruits for sale.
Come and buy and be all healthy
Be healthy and wise and wealthy.
Fruits, many, many fruits, many fruits for sale.

SEASONS/HOLIDAYS

Falling Leaves

Whirling and whirling
And whirling around
And falling like feathers
All over the ground.

Holloween’s Coming

Holloween’s coming (2x)
Skeletons will be after you
Witches, cats and big black bats
Ghosts and goblins too
Flap, flap, flap, to the big black bats
Ooooooooooo!
Meow, meow, meow, say the ugly cats
Oooooooooo! Boo!

Popcorn

Pippity pop (2x)
The popcorn’s popping
Pop, pop, pop
Pippity pop (2x)
No more popcorn
We’ll have to stop.

I’ll Make a Scarecrow

I’ll take my daddy’s coat
I’ll take my daddy’s hat
And I’ll make a scarecrow
Just like that!

Funny Scarecrow

Funny scarecrow (2x)
On a hill (2x)
Watch the birdies fly by (2x)
Please stand still (2x)

The Scarecrow

The scarecrow wears a ragged coat
And straw comes out each leg and arm
He has a funny floppy hat
He lives down on the farm.

The scarecrow is a funny man
And when the wind begins to blow
He flaps his arms from left to right
And scares away old blackie crow.

Turkey

With a wobble, wobble, wobble
And a gobble, gobble, gobble
All the turkeys spread their feathers
On Thanksgiving Day!

When they see the farmer, coming
All the turkeys start a running
And they say
“You cannot catch me on Thanksgiving Day!”

Foolish Question

I met a turkey gobbler
When I went out to play
O, Mr. Turkey gobbler
“How are you today?”
“Gobble, gobble, gobble
That I cannot say.”
“Don’t ask me such a question
On Thanksgiving Day.”

Indians

An Indian wears a buckskin suit
Tom, tom, tom (2x)
He sometimes plays a little flute
Toot, toot, toot (2x)

I’d like to live as Indians do
And wear some feathers red and blue
Tom, tom, tom (2x)
Toot, toot, toot (2x)

Indian Chief

This is a great big Indian Chief
This is his arrow and bow
This is his wigwam and
This is his flute
And this is the way he sits just so.

Indians in a Teepee

Five little Indians in a teepee
Sleeping quietly as can be
Along comes the chief
And what do you think!
Up! Jump the Indians
Quick as a wink!

Once There was a Pumpkin

Oh, once there was a pumpkin (3x)
Oh, once there was a pumpkin
With no face at all.
With no eyes, and no nose
And no mouth, and no teeth
Oh, once there was a pumpkin
With no face at all.

So I made a Jack-o-Lantern (3x)
So I made a Jack-o-Lantern
With a big funny face.
With big eyes and big nose
And big teeth and big mouth
So I made a Jack-o-Lantern
With a big funny face.

Three Little Pumpkins

Three little pumpkins sitting on a fence
A witch came riding by
Ha! Ha! Ha! I’ll take you all
And make a pumpkin pie. Ha! Ha!

Little Jackie Jack Frost

Little Jackie Jack Frost bites my nose
“ “ “ “ stings my toes
“ “ “ “ climbs the trees
“ “ “ “ paints the leaves
“ “ “ “ thinks it’s fun
Knocking all the leaves down
one by one
When the winter wind begins to blow
Little Jackie Jack Frost runs away
Ho! Ho! Ho!

Ten Little Jingle Bells

Ten little jingle bells hung in a row
“ “ “ “ helped the horse go
Merrily, merrily over the snow
Merrily, merrily, sleighing we go.

One little jingle bell fell in the snow
9 little jingle bells helped the horse go
8 “ “ “ “

One little jingle bell helped the horse go
No little jingle bell helped the horse go
Slowly, slowly, the bells are all gone
We’ll get some new ones
And put them right on.

Funny Snowmen

Five funny snowmen, standing so still
Here comes Mr. Sun
And down melted one.

Funny Little Snowman

Funny little snowman round and fat
“ “ “ smiles all day
“ “ “ see the sun

With your eyes of coal
And your stove pipe hat
When the wind is cold
And the skies are gray
Quick, little snowman, Oh run, run run!

The Snowman

Here is a snowman big and white
Isn’t he a funny sight?
Let’s make a snowball
Toss it at his hat
Off it goes, just like that.

Our Snowman

The snow fell softly all the night
It made a blanket soft and white.

It covered the houses, flowers and ground
But did not make a single sound.

It’s Raining, It’s Pouring

It’s raining, it’s pouring
The old man is snoring
He went to bed and bumped his head
And couldn’t get up the next morning.

Rain is Falling

Rain is falling (2x)
Hear its gentle song.

Rain is falling (2x)
Hear it all day long.

The Quiet Song

What can you do on a rainy day, to stretch your muscles and have some fun?

Limber up!
Stand up, sit down
Clap once, touch the ground.

Stand up, sit down
Clap once,
Now, don’t make a sound.

Clouds

If I had a spoon as tall as the sky
I’d dish out clouds that go slip sliding by
I’d take them right in and start them to cook
And see if they taste as good as they look.

The Bear

A bear came out of his cave (3x)
To see what he could see.
And all that he could see (2x)
Was the white snow on the ground (2x)
That’s all that he could see.

Valentine

Snip, snip, snip the paper
Paste, paste, paste the paper
Press, press, press the paper
Here’s the valentine for you.

Valentine

Valentine, Valetine
Tell me what they say
I love you, I love you
More and more each day.

Mr. Postman

Mr. Postman have you any valentine?
Among so many that you think
Was sent to me?
Postman, look in your bag for me.

Valentine, Valentine
Is there one that you know is mine?
Postman, please you look and see
Is there one in your bag for me.

Will You Be My Valentine?

Will you be my valentine (3x)
Will you be my valentine
On Valentine’s Day?

Yes, I will be your valentine (3x)
Yes, I will be your valentine
On Valentine’s Day.

Cuckoo’s Call

Cuckoo, cuckoo calls from the wood
Let us be singing, dancing and playing
Spring time, spring time
Soon will be here.

Spring’s Arrival

All the birds have come again
Hear the happy chorus
Robin, Bluebirds on the swing
Thrush and Wren thus message bring
Spring will soon come marching in
Come with joyous singing.

Easter Bunny

Easter Bunny’s ears are flopping
Easter Bunny’s feet are hopping
Nose is soft and fur is fluffy
Tail is short and powder puffy.

Easter Treats

Chocolate bunnies and candy eggs
Are in the stores today
They must mean that Easter time
Is not too far away.

Easter Bunny’s Coming

The Easter Bunny’s coming (3x)
The Easter Bunny’s coming
To my house.

He’ll come when I am sleeping (3x)
He’ll come when I am sleeping
In my bed.

He’ll leave an Easter basket (3x)
He’ll leave an Easter basket
Just for me.

I’ll find some colored eggs and
Easter candy
I’ll fine some eggs and candy
Just for me.

My Garden

I dig and rake
And scatter the seeds
I hoe like Daddy
To keep out the weeds.

Then popping out here
And popping out there
Are onions and lettuce
Carrots and peas
Beans and potatoes
Corn and tomatoes.

Up In The Sky

Way up in the sky
The little birds fly
While down in their nests
The little birds nest.

With a wing on the left
And a wing on the right
The dear little birdies
Sleep through the night.

Shhhhhhhh! They’re sleeping.

The bright sun comes up
The dew falls away
“Good Morning,” “Good Morning.”
The little birds say.

Clouds

If I had a spoon as tall as the sky
I’d dish out clouds that go
Slip, sliding by
I’d take them right in
And start them to cook
And see if they taste
As good as they look.

TRAFFIC and TRANSPORTATION:

Traffic Lights

Red light, red light, what do you say?
I say stop and stop right away.

Yellow light, yellow light what do you mean?
I mean wait, till the light turns green.

Green light, green light, what do you say?
I say go, but look both ways.

Thank you, thank you
Red, yellow, green
Now I know what the traffic lights mean.

The Small Jeep

Beep! Beep! The small jeep
Is running down the street
Stop! Look! And Listen!
Stop! Look! And Listen!
Beep! Beep! The small jeep
Is running down the street.

The Big Truck

Down the highway, here it comes
Big and shining, big and strong
Up the hill and ‘round a curve
The big truck, the big truck
The big truck, now stop!

Little Red Caboose

Little red caboose, chug, chug, chug
Little red caboose, chug, chug, chug
Little red caboose
Behind the train, train, train, train
Smokes stack on its back, back, back, back
Running the track, track, track, track
Little red caboose behind the train! Whoo! Whoo!

Who’s the Caboose?

Mr. Engine, start your train
Chug around the track
All the children who want to play
Hook your cars on the back
Who’s the caboose?

When you hear the toot, toot, toot
Up to the front, the caboose will scoot.
Now, who’s the caboose?

My Motorboat Ride

Putt, putt, putt, goes the motorboat
(Lock fingers together)
Bump, bump, bump on the waves we go
(Jump 3x)
Blow, blow, blow, goes the wind in my face (Fan air towards face with hands)
Rock, rock, rock,
The boat moves to and fro.
(Hands on waist and rock sideways)

Riding on a Bicycle

Turn to the left and turn to the right
Pedal my feet, and look at the light.
When it is red, I step on the brake
When it turns green, then off I take.

The School Bus

Oh the driver blows the school bus horn
With a honk and a toot-dee-ay
And the people *all stop as we roll on by
On our way to school each day.

* all look * all wave * all nod

The Bus

The driver on the bus says
“Move right back.” (3x)
The driver on the bus says
“Move right back”
All through the town.

2. horn on the bus goes toot..
3. money on the bus goes plunk…
4. wheels on the bus goes round
5. people on the bus go up and down
6. mommies on the bus go yak, yak, yak
7. dadies on the bus go hmm, hmm
8. babies on the bus go wah, wah, wah

Windshield Wiper

On daddy’s car the windshield wiper
Goes Shhh! Shhh!
Back and forth, see it pass
Back and forth on the glass
On daddy’s car the windshield wiper
Goes shhh!, shhh!

When the Train Comes Along
(Bus/Plane)

When the train comes along
When the train comes along
I’ll meet you at the station
When the train comes along.

How We Go

We go by car; and we go by train
We go by boat; and we go by plane
We go by land; and sea and air
We go, go, go; from here to there.

Activity Songs – Nothing to Do

Marching

So he marched and he marched
He paraded all around
Up and down, in and out
Up and down, turn about
He marched everywhere
From room to room.

He marched everywhere
He paraded all around
In the kitchen, in the parlor
In the bedrooms, in the hall
And said, “That’s enough
It’s time to stop.

Jumping

The he jumped & jumped so very high
Jumped & jumped so very high
He jumped & jumped so high
Jumped and jumped
And stopped for a breath
Then he went right on jumping, jumping
Till he could jump no more.

Tip-Toe Song

The he tip-toed here
And he tip-toed there
Up and down, to and fro
Not too fast, not too slow
He tip-toed around without a sound

Tip-toe here and tip-toe there
In the kitchen, in the parlor
In the bedrooms, in the hall
He said “That’s enough
It’s time to stop.”

Skating

Skating, skating on the ice
Round and round, gently glide
Round and round, smoothly glide
He skated everywhere.

Skating, skating on the ice
Round and round, gently glide
Round and round, smoothly glide
He skated everywhere
Till he said “I’ll have to stop,
there’s no more ice.”

Up and Down

So he reached to the sky
And he touched his toes
And he reached to the sky
And he touched his toes
Up and down, up and down
This is too much for me.

Clapping

I will clap my hands (5x)
And now I’m through clapping

Spinning Song

I’m spinning, spinning, like a top (3x)
I spin and spin and never stop.

I’m whirling, whirling like a top (2x)
And now I’m slowing, slowing down
Slow, slower, till I stop.

Rocking Song

He rocked & rocked from side to side-3x
He said, “I’ll rock more deeper.”

He rocked way over to this side
He rocked way over to that side
He rocked way over far and wide
It seemed to rock forever.

Tapping Song

Then he tapped his head
He tapped his nose
He tapped himself from head to toe
He tapped his knees
And he tapped his chest
And then he turned right over.