Wednesday, March 19, 2008

Panalangin Ukol sa Kapayapaan - San Francisco de Asisi

Ang Iyong Hamon


Panginoon, gawin Mo akong kasangkapan ng Iyong kapayapaan. Papaghasikin Mo ako ng kapayapaan saan man may alitan; ng pananampalataya saan man may alinlangan; ng pag-asa saan man walang pag-asa; ng liwanag saan man may kadiliman; ng tuwa saan may may kalungkutan.


O Diyos na Panginoon, ipagkaloob Mong higit kong hangarin ang makaali kaysa aliwin; ang makaunawa kaysa unawain; ang magmahal kaysa mahalin: sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap; nasa pagpapatawad ang pagkakamit ng patawad; at nasa pagkamatay ang ating pagsilang sa buhay na walang hanggan.

No comments: