Thursday, March 20, 2008

Pagdarasal ng Santo Rosario

Binuo at Tinipon Nina: Lolita Carillo, Emiliana Terraza, at Laura B. Corpuz, laurabc@bumail.bradley.edu

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen

Sampalatayang Apostol-
~
Sumasampalataya: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat * na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo * iisang Anak ng Diyos * Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao Siya lalang ng Espiritu Santo * ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Ponsio Pilato * ipinako sa krus * namatay at ibinaon. Nanaog sa mga impyerno * nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit * naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat. Doon magmumula't pariritong huhukom * sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo * na may Santa Iglesya Katolika * may kasamahan ng mga Santo * may ikawawala ng mga kasalanan * at nabubuhay ng mag-uli ang mga nangamatay na tao * at may buhay na walang hanggan. Amen.
~
Ama Namin: Ama namin sumasa-langit ka sambahin ang ngalan Mo. Mapasa amin ang Kaharian Mo. Sundin ang loob Mo * dito sa lupa at para nang sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo kami * sa aming mga kasalanan * para nang pagpapatawad namin * sa mga nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso * at iadya Mo kami * sa dilang masasama. Amen.
~
Aba Ginoong Maria: Aba Ginoong Maria * napupuno ka ng grasya * ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo * bukod kang pinagpala sa babaeng lahat * at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria * Ina ng Diyos * ipanalangin mo kaming makasalanan * ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.
~
Luwalhati: Luwalhati sa Ama * at sa Anak * at sa Espiritu Santo. Kapara nang una-una * gayun din ngayon * at magpakailan man. Amen.
~
O Hesus Ko: O Jesus ko * patawarin Mo ang aming mga sala. Iligtas Mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo. Lalung-lalo na yaong mga walang nakaka-ala-ala.
~
Aba Po Santa Mariang Hari: Aba Po Santa Mariang Hari * Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan * Aba pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawagan namin * pinapanaw na taong anak ni Eba. Ikaw rin angpinagbubuntuhang hininga namin * ng aming mga pagtangis * dini sa lupangbayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin * ilingon mo sa amin *ang iyong matang maawain * ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos * maawain, maalam at matamis na Birhen.
~
Namumuno: Ipanalangin mo kami * Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
Sagot: Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristo.
~
Manalangin Tayo: Diyos at Panginoon namin * na ang bugtong na Anak Mo ay siyang ipinapagkamit namin * ng kagalinga't kabuhayang walang hanggan * sa pamamagitan ng Kanyang pagkakatawang-tao * pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli * ipagkaloob Mo * hinihiliing namin sa Iyo * na sa pagninilay-nilay namin * nitong mga Misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen * ay hindi lamang matularan namin * ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon * kundi makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin * alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin * na kapisan Mo at ng Espiritu Santo * nabubuhay at naghahari * magpasawalang hanggan. Amen.

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
~
Misteryo sa Hapis
~
1. Pananalangin sa Halamanan
2. Paghampas kay Hesus na Nakagapos
3. Pagpuputong ng Koronang Tinik
4. Pagpapasan ng Krus
5. Pagpapako at Pagkamatay ni Hesus sa Krus
~

Misteryo sa Tuwa
~
1. Pagbati ng Anghel sa Mahal na Birhen
2. Pagdalaw ng Mahal na Birhen kay Santa Isabel
3. Pagsilang ni Hesus
4. Paghahain kay Hesus sa Templo
5. Pagkawala at Pagkakita kay Hesus sa Templo
~
Misteryo sa Luwalhati
~
1. Pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo
2. Pag-akyat sa langit ni Hesukristo
3. Pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga Apostoles
4. Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birhen, Kaluluwa at Katawan
5. Pagpuputong ng Korona sa Mahal na Birhen, Reyna ng Langit at Lupa
~
Misteryo sa Liwanag
~
1. Ang binyag ni Kristo
2. Ang kasalan sa Cana
3. Ang pagpapahayag ng Pagdating ng Kaharian ng Diyos
4. Ang pagbagong-anyo ni Kristo
5. Ang instituyon ng Eukaristiya
~
Litanya sa Mahal na Birheng Maria
~
V. Panginoon, maawa ka sa amin.
Kristo, maawa ka sa amin.
Panginoon, maawa ka sa amin.
Kristo, pakinggan mo kami.
Kristo, paka-pakinggan mo kami.
V. Diyos Ama sa langit,
R. Maawa ka sa amin.
Diyos Anak na tumubos sa sanglibutan,
Diyos Espiritu Santo,
Santisima Trinidad na tatlong Persona at iisang Diyos,
Santa Maria,
R. Ipanalangin mo kami.
Santang Ina ng Diyos,
Santang Birhen ng mga Birhen,
Ina ng Kristo,
Ina ng grasya ng Diyos,
Inang kasakdal-sakdalan,
Inang walang malay sa kahalayan,
Inang 'di malapitan ng masama,
Inang kalinis-linisan,
Inang ipinaglihi na walang kasalanan,
Inang kaibig-ibig,
Inang kataka-taka,
Ina ng mabuting kahatulan,
Ina ng may gawa sa lahat,
Ina ng mapag-adya,
Birheng kapaham-pahaman,
Birheng dapat igalang,
Birheng dapat ipagbantog,
Birheng makapangyayari,
Birheng maawain,
Birheng matibay na loob sa magaling,
Salamin ng katuwiran,
Luklukan ng karungunan,
Mula ng tuwa namin,
Sisidlan ng kabanalan,
Sisidlan ng bunyi at bantog,
Sisidlan ng bukod-tanging katimtimann
Rosang bulaklak ng 'di mapuspos ng bait sa tao ang halaga,
Torre in David,
Torre na garing,
Bahay na ginto,
Kaban ng tipan,
Pinto sa langit,
Talang maliwanag,
Mapagpagaling sa mga maysakit,
Pagsasakdalan ng mga taong makasalanan,
Mapang-aliw sa nangagdadalamhati,
Mapag-ampon sa mga kristiyano,
Hari ng mga anghel,
Hari ng mga patriarka,
Hari ng mga propeta,
Hari ng mga apostol,
Hari ng mga martir,
Hari ng mga confesor,
Hari ng mga Birhen,
Hari ng lahat ng mga santo,
Haring ipinaglihi na 'di nagmana ng salang orihinal,
Haring iniakyat sa langit,
Hari ng kasantu-santosang Rosaryo,
Hari ng kapayapaan.
V. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan.
L. Patawarin mo po kami, Panginoon.
V. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan.
L. Paka-pakinggan mo po kami, Panginoon.
V. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan.
L. Maawa ka sa amin.
V. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
R. Nang kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon.
~
Manalangin Tayo-
Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng Iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pananalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao in Hesukristong Anak Mo. Pakundangan sa mahal Niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa Krus, ay papakinabangin Mo kami ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristo ring Panginoon namin. Siya Nawa.
~
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

No comments: